Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Нешик Тарас Степанович. 


Вердикт присяжних у кримінальному процесі


	

Самко Наталія Геннадіївна. 


Фінансово-кредитна система в умовах переходу від реальної до фінансової економіки


	

Жежеря Тетяна Петрівна. 


Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об'єктах різного типу


	

Перец Юлія Сергіївна. 


Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем


	

Муленко Сергій Анатолійович. 


Лазерно-індуковані фізико-хімічні процеси і осадження елементів з парів металоорганічних сполук


	

Наєнко Галина Михайлівна. 


Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI - XVIII ст.


	

Гофман Юрій Богданович . 


Державні органи у справах релігій України


	

Осадча Наталія Володимирівна. 


ІНтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу


	

Конопльова Ніна Віталіївна. 


Принципи та суб'єкти захисту трудових прав працівників


	

Касанюк Марина Володимирівна. 


Квазафробеніусові кільця


	

Руденко Богдан Борисович. 


Методологічні засади юридичної науки:парадигмальний вимір


	

Поздняков Михайло Володимирович. 


Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз)


	

Громівчук Іванна Михайлівна. 


Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом


	

Вишневська Галина Богданівна. 


Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця ХІХ - початку ХХ ст.


	

Дзюбенко Оксана Михайлівна. 


Концепт НАВЧАННЯ у латинській, українській та англійській мовах


	

Сошко Оксана Григорівна. 


Фразеологічна репрезентація внутрішніх рис людини: особливості внутрішньої форми і семантики (на матеріалі української, німецької та англійської мов)


	

Недзельський Антон Олександрович. 


Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістичній соціології


	

Степанов Сергій Степанович. 


Шляхи асиміляції С1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii


	

Ярмак Ірина Миколаївна. 


Принципи фінансового контролю: правовий аспект


	

Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна. 


Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі ХІХ - поч. ХХІ ст.


	

Калінкевич Олексій Миколайович. 


Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин


	

Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна. 


Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації


	

Кучер Василь Васильович. 


Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману і половини ХХ століття (на прикладі української та англійської літератур)


	

Циганок Ольга Михайлівна. 


Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII - XVIII ст.


	

Козлова Анна Ігорівна. 


СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ АГРОХОЛДИНГІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ


	

Прокоф'єва Олена Володимирівна . 


Ринок Перестрахування в період глобальної репресії


	

Козенко Аліна Олександрівна. 


Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні


	

Орчелота Олена Іллівна. 


Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості


	

Собірова Аміна Еркенівна. 


Маркетинг страхових організацій на ринку України


	

Жорова Євгенія Романівна. 


Формування ефективної системи антикризового корпоративного управління


	

Криклій Владислав Артурович. 


Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні


	

Кравченко Микола Васильович. 


Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи


	

Плєшакова Олена Анатоліївна. 


Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій


	

Олексенко Катерина Володимирівна. 


Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації


	

Ковтун Марина Валентинівна. 


Ринок житла в сучасних економічних умовах


	

Бикова Ольга Миколаївна. 


Комунікаційна жанровість модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.)


	

Крайнікова Тетяна Степанівна. 


Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування


	

Дегтяренко Анна Сергіївна. 


Каркасні координаційні полімери на основі поліфункціональних піридазинів


	

Ящик Наталія Романівна. 


Лінгвокультурний аспект німецьких етносимволів


	

Чайківська Галина Святославівна. 


Лінгвопоетика францезької авторської казки


	

Каратаєва Марія Володимирівна. 


Лінгвосеміотика віртуальної комунікації (на матеріалі англійської мови)


	

Гулей Тетяна Василівна. 


Урбаністичні номінативні одиниці в сучасній англійській мові


	

Нічаєнко Ірина Ігорівна. 


Концепт краси в іспанській художній прозі ХІХ - ХХ століття та його відтворення в українських перекладах


	

Мозолевська Аліна Сергіївна. 


Лінгвопрагматичний аспект інформативності інтерв'ю (на матеріалі сучасної французької преси)


	

Ярошко Наталія Сергіївна. 


Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі художніх творів 60-90-х років ХХ століття)


	

Опришко Дарія Ігорівна. 


Договірні об'єднання підприємств як суб'єкти господарювання в Україні


	

Ромащенко Іван Олегович. 


Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав


	

Демченко Олексій Анатолійович. 


Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування


	

Грачов Сергій Володимирович. 


Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України


	

Бортун Микола Іванович. 


Правове становище органів прокуратури України у другій половині XIX - XX ст.ст. (історико-правовий аспект)


	

Ісаєнко Анастасія Володимирівна. 


Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України


	

Тарабукін Олексій Юрійович. 


Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права


	

Бабірад-Лазунін Володимир Олегович. 


Інформаційно-аналітичне забезпечення митної статистики в Україні


	

Серажим Юліан Віталійович. 


Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах


	

Данько Костянтин Юрійович. 


Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру


	

Сащук Тетяна Іванівна. 


Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних пресових виданнях


	

Герасько Марина Олександрівна. 


Побут населення містечок Чернігово - Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.)


	

Ніколаєва Анна Володимирівна. 


Апотропеї та нормативи у повсякденному житті українців Полісся (кінець XIX - початок XXI століття)


	

Даниленко Юрій Олексійович. 


Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (1917-1921 рр.)


	

Герасим Петро Васильович. 


Етнокультурні процеси в античних містах-державах Півнчного Причонорномор'я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми


	

Тарасюта Катерина Сергіївна. 


Католицька церква в Іспанії в роки Війни за незалежність 1808-1814 рр.


	

Воловик Ольга Володимирівна. 


Вплив аномальних явищ природи на соціально-економічне життя Російської імперії XVIII ст.


	

Ткаченко Юлія Володимирівна. 


Формування інвестиційної привабливості національної економіки


	

Горбач Олександр Ігорович. 


Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті


	

Ворсовський Олексій Леонідович. 


Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні


	

Карпічков Віталій Олександрович. 


Правова реальність: поняття та місце в системі категорія права


	

Лапіна Вікторія Вікторівна. 


Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та посмодерну в поясненні соціального впливу реклами


	

Гурняк Олександр Григорович. 


Політико-правові засади репресій військовослужбовців в УРСР другої половини 30-х років ХХ століття


	

Ятчук Ольга Михайлівна. 


Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення


	

Кобан Ольга Геннадіївна. 


Соціологічна теорія права Є. Ерліха


	

Саєнко Юлія Олександрівна. 


Особливості правовового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання


	

Іщенко Наталія Ігорівна. 


Закономірності трансформації прав і обов'язків сторін трудового договору у зміст трудових правовідносин


	

Васильченко Іван Іванович. 


Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів


	

Сагайдак Ілля Вадимович. 


Міжбюджетні відносини у реалізації соціальної політики держави


	

Зарічна Надія Зіновіївна. 


Фінансові кластери у забезпеченні розвитку економіки України


	

Барбухо Олена Володимирівна. 


Екотоксикологічна оцінка впливу гліфосату (препарат "раундап") на риб та їхні мікробоценози


	

Колянова Тетяна Володимирівна. 


Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу


	

Хань Бін. 


морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами VRNліній пшениці (Triticum aestivum L.)


	

Марінова Ганна Маратівна. 


Внархізм в російській културі ХІХ - початку ХХ століття


	

Нікуліна Вікторія Вікторівна. 


Особливості впливу сполук синтетичного і природнього похордження на клітинні мішені ангіогенезу


	

Гуть Неля Юріївна. 


Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визнання


	

Куценко Вікторія Володимирівна. 


Екзистенційна парадигма часу у філософії С.К’єркеґора (історико-філософське дослідження)


	

Кочанова Поліна Валеріївна. 


Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства


	

Лещинська Світлана Сергіївна. 


"Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу"


	

Косенкова Тетяна Ігорівна. 


Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві


	

Швай Надія Олександрівна. 


Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності


	

Косьміна Валентина Валентинівна. 


Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експорту нових індустріальних країн Азії


	

Мороз Анна Григорівна. 


Задача оптимальної зупинки у моделі Леві


	

Васілін Микола Миколайович. 


Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту


	

Абрамов Володимир Володимирович. 


Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості


	

Ткаченко Яніна Вікторівна. 


ЦИТОКІНИ ТА АНТИ-HSP60 АНТИТІЛА В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ ПУПОВИННОЇ КРОВІ В КАРДІОХІРУРГІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ


	

Томашик Владислав Васильович. 


Граничні теореми для оптимальних моментів зупинки випадкових процесів


	

Городня Наталія Данилівна. 


Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.)


	

Соболевська Марина Олександрівна. 


Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях


	

Самуляк Оксана Володимирівна. 


Журналістика в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку


	

Дудніков Микола Сергійович. 


Критерії геолого-економічної оцінки нафтогазових об’єктів на початковій стадії їх вивчення (на прикладі південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини)


	

Обушенко Олександ Миколайович. 


Проблема охорони праці в умовах ринкової економіки


	

Прудников Віктор Анатолійович. 


Зміст трудового договору в сучасних умовах


	

Байрак Дарія Володимирівна. 


Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах


	

Вавженчук Сергій Ярославович. 


Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки


Автореферати 1701 — 1800 з 2466
Початок | Поперед. | 16 17 18 19 20 | Наст. | Кінець Всі