Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Куршутов Темур Ніяверович. 


Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка


	

Савенко Володимир Сергійович. 


Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту


	

Ювченко Аліна Ігорівна. 


Політологічний аспект сучасних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії


	

Шершньова Олена Анатоліївна. 


"Обов'язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві"


	

Башук Олена Григорівна. 


Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді


	

Ледней Михайло Федорович. 


Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів


	

Калінін Володимир Юрійович. 


Світ-системний підхід у сучасній політичній науці


	

Білик Жанна Іванівна. 


Активний транспорт натрію в клітинах коренів кукурудзи за умов засолення та дії синтетичних препаратів


	

Ржевська Ніна Федорівна. 


Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США


	

Олтаржевський Дмитро Олегович. 


Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій


	

Самойленко Ігор Валерійович. 


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ АСИМПТОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ СИСТЕМ В СХЕМІ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ


	

Литвиненко Олена Олександрівна. 


індивідуального-психологічні особливості сприймання літературного тексту


	

Венгер Тарас Анатолійович. 


Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави


	

Слинько Сергій Станіславович. 


Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві


	

Аргунова Анна Михайлівна. 


Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів


	

Плєсньов Костянтин Миколайович. 


Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця


	

Кармаза Олександра Олександрівна. 


Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі


	

Ущаповська Ганна Володимирівна. 


Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку


	

Брижнік Віталій Миколайович. 


Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юрґена Габермаса.


	

Мороз Павло Андрійович. 


Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання


	

Мягкоход  Юрій Володимирович. 


Способи захисту земельних прав за законодавством України


	

Запорожчук Анна Валеріївна. 


Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами


	

Магомедова Аліна Магомедівна. 


Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами


	

Кравченко Тетяна Василівна. 


Програмно-цільове управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах


	

Камінська Наталія Василівна. 


Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та рохвитку)


	

Рахно Михайло Юрійович. 


Слов'янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика)


	

Козак Богдан Володимирович. 


Розрізнення метафізики й онтології за типом мислення


	

Молчанов Кирил Андрійович. 


Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні


	

Савосько Сергій Іванович. 


Морфологічні змісти в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції


	

Берник Оксана Орестівна. 


Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка


	

Нагорний Анатолій Васильович. 


Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем


	

Дворщенко Катерина Олександрівна. 


“Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії”


	

Степаненко Дмитро Юрійович. 


Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування


	

Андрєєв Андрій Васильович. 


Форми реалізації кримінальної відповідальності


	

Таран Сергій Вікторович. 


Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства


	

Драгінда Ольга Вікторівна. 


Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків


	

Єлісєєва Ольга Петрівна. 


Механізми жирнокислотної та гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій


	

Шевцова Олена Василівна. 


Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій


	

Кудрявський Іван Володимирович. 


Політична складова забезпечення конкурентноспроможності сучасної України


	

Гололобов Дмитро Олександрович. 


Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів багатовимірних стохастичних систем


	

Вірченко Олександр Віталійович. 


Формуваня та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації


	

Тарануха Інна Юріївна. 


Управління проблемними кредитами банків в Україні


	

Смульський Євген Вікторович. 


Національно-культурна ідентичність в слов'янських неоязичницьких течіях України кін. ХХ - поч. ХХІ ст.


	

Добриднєв Олексій Володимирович. 


Синтез 5-аміно-3(2Н)-піролінонів та 5-аміно-3(2Н)-тіофенонів на основі а-функціоналізованих карбонових кислот


	

Харкова Людмила Олександрівна. 


Вплив митних союзів на структурі зрушення в економіках країн-учасниць


	

Терлецький Віталій Михайлович. 


Apriori як проблема онтології


	

Карпенко Ольга Василівна. 


Зв'язок між якісними властивостіми розв'язків диференціальних та відповідних їх різницевих рівнянь


	

Маринчак Нінель Євгенівна. 


Забезпечувальні заходи в податковому праві


	

Лакушева Євгенія Володимирівна. 


Публічні та приватні інтереси в податковому праві


	

Марунич Ростислав Юрійович. 


Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюкози у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів


	

Синявська Ольга Олексанрівна. 


Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів


	

Балабай Руслана Михайлівна. 


Оосбливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах


	

Джусов Олексій Анатолійович. 


Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій


	

Павлюк Катерина Володимирівна. 


Бренд як засіб політичного впливу


	

Турченко Юлія Вікторівна. 


Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони


	

Филюк Василина Василівна. 


Концентрація ринків та її регулювання в умовах глобалізації


	

Ткаченко Наталія Олександрівна. 


ЕКСТЕРНАЛІЇ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ


	

Огреба Святослав Васильович. 


Статистичне оцінювання тіньового сектору економіки в системі національного рахівництва


	

Вірченко Ангеліна Анатоліївна. 


Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності


	

Могилко Людмила Володимирівна. 


Державні цінні папери у фінансуванні бюджетного дефіциту України


	

Баглай Ярослав Васильович. 


Синтез карбо-бензенів, карбо-циклогексадієнів та карбо-бутадієнів з хромофорними замісниками


	

Берник Оксана Орестівна. 


Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка.


	

Куліков Артем Юрійович. 


Одночасне кількісне визначення гідрофобних та гідрофільних сполук методом міцелярної рідинної хроматографії


	

Лижаченко Наталія Миколаївна. 


Геолого-економічні аспекти графітовидобування в Україні на прикладі Завалівського родовища


	

Філоненко Ганна Геннадіївна. 


Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств


	

Ангерчік Євгенія Дмитрівна. 


"Відтворення елементів розмовно-побутового стилю в українсько-англійському художньому перекладі"


	

Рибальченко Сергій Анатолійович. 


Імітаційне моделювання та оптимізація параметрів перестрахувальної діяльності страхових компаній України


	

Скиба Тетяна Володимирівна. 


Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського


	

Верба Роман Володимирович. 


Нажвисокочастотні властивості штучних магнонних кристалів на основі ґраток магнітних наноелементів


	

Дубов Геннадій Олексійович. 


Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів


	

Шелевер Наталія Василівна. 


Поняття та види імунітету в конституційному праві Україні


	

Пацурія Ніно Бондовна. 


Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект)


	

Ратушна Оксана Олександрівна. 


Експресія генів як фактор регуляції метаболічних процесів за умов ожиріння та діабету


	

Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хосейн. 


Воля і самоомана в контексті діяльності ("Will and Self-Deception in the context of Agency")


	

Місінкевич Анна Леонідівна. 


Правове забезпечення рекультивації земель в Україні


	

Ніжниченко Ольга Анатоліївна. 


Правове регулювання екологічного стимульовання в Україні


	

Кілочицька Наталія Петрівна. 


Угруповання кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) в урбоекосистемі Києва"


	

Суховій Микола Миколайович. 


Правовий статус інституту судової влади у контексті судово-правової реформи в Україні


	

Потапенко Лілія Вікторівна. 


Приватний лист в генологічному аспекті (на матеріалі приватних листів Антона Чехова і Стефана Жеромського)


	

Каліщук Оксана Миколаївна. 


Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси


	

Перзеке Андрій Борисович. 


"Медный всадник" А.С. Пушкина: концептуально-поэтическая инвариантность в русской литературе ХХ века (1917-1930-е годы)


	

Дорфман Наталя Валентинівна. 


Концепт карнавалу в слов'янській постмодерністській прозі


	

Біличенко Ольга Леонідівна. 


Художня література в соціально-комунікаційній структурі суспільства


	

Кримчак Сергій Олександрович. 


Державні органи як суб'єкти трудового права


	

Дідиченко Марина Анатоліївна. 


Правове регулювання соціального забезпечення суддів


	

Степанець Інна Олександрівна. 


Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації


	

Янкова Марія Анатоліївна. 


Стильові домінанти творчості Юрка Ґудзя


	

Богдан Ірина Анатоліївна. 


Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість


	

Морозов Станіслав Валерійович. 


Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями


	

Єлецька Тетяна Олександрівна. 


Закономірності та окремі механізми перебігу процесу перетравлення поживних речовин повнокомпонентного корму в травному тракті великої рогатої худоби


	

Загарницька Ірина Іванівна. 


Дитинство як соціальний феномен: філософська концептуалізація


	

Буднікевич Ірина Михайлівна. 


Формування системи маркетингку міста


	

Гарат Роман Михайлович. 


Військово-політична інтеграція країн Співдружності Незалежних Держав у кінці ХХ - на початку ХХІ стіліття


	

Миронцов Микита Леонідович. 


Апаратурно-методичний комплекс електричного та індукційного каротажу для дослідження складнопобудовних геологічний розрізів


	

Нікітенко Олександр Іванович. 


Теоретичні проблеми удосконалення забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами


	

Федосов Сергій Анатолійович. 


Властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіоційного походження


	

Родіна Наталія Володимирівна. 


Психологія копінг-поведінки: системне моделювання


	

Могдальова Ірина Валеріївна. 


Особливості формування та розвитку маргінальних процесів у середовищі української інтелігенції


	

Константинова Тетяна Віталіївна. 


Політичний вибір у процесі комунікації взаємодії: чинники та складові


	

Буренков Віталій Володимирович. 


Еволюція політичних систем Субсахарської Африки в постколоніальний період


Автореферати 1901 — 2000 з 2547
Початок | Поперед. | 18 19 20 21 22 | Наст. | Кінець Всі