Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Верба Роман Володимирович. 


Нажвисокочастотні властивості штучних магнонних кристалів на основі ґраток магнітних наноелементів


	

Дубов Геннадій Олексійович. 


Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів


	

Шелевер Наталія Василівна. 


Поняття та види імунітету в конституційному праві Україні


	

Пацурія Ніно Бондовна. 


Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект)


	

Ратушна Оксана Олександрівна. 


Експресія генів як фактор регуляції метаболічних процесів за умов ожиріння та діабету


	

Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хосейн. 


Воля і самоомана в контексті діяльності ("Will and Self-Deception in the context of Agency")


	

Місінкевич Анна Леонідівна. 


Правове забезпечення рекультивації земель в Україні


	

Ніжниченко Ольга Анатоліївна. 


Правове регулювання екологічного стимульовання в Україні


	

Кілочицька Наталія Петрівна. 


Угруповання кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) в урбоекосистемі Києва"


	

Суховій Микола Миколайович. 


Правовий статус інституту судової влади у контексті судово-правової реформи в Україні


	

Потапенко Лілія Вікторівна. 


Приватний лист в генологічному аспекті (на матеріалі приватних листів Антона Чехова і Стефана Жеромського)


	

Каліщук Оксана Миколаївна. 


Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси


	

Перзеке Андрій Борисович. 


"Медный всадник" А.С. Пушкина: концептуально-поэтическая инвариантность в русской литературе ХХ века (1917-1930-е годы)


	

Дорфман Наталя Валентинівна. 


Концепт карнавалу в слов'янській постмодерністській прозі


	

Біличенко Ольга Леонідівна. 


Художня література в соціально-комунікаційній структурі суспільства


	

Кримчак Сергій Олександрович. 


Державні органи як суб'єкти трудового права


	

Дідиченко Марина Анатоліївна. 


Правове регулювання соціального забезпечення суддів


	

Степанець Інна Олександрівна. 


Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації


	

Янкова Марія Анатоліївна. 


Стильові домінанти творчості Юрка Ґудзя


	

Богдан Ірина Анатоліївна. 


Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість


	

Морозов Станіслав Валерійович. 


Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями


	

Єлецька Тетяна Олександрівна. 


Закономірності та окремі механізми перебігу процесу перетравлення поживних речовин повнокомпонентного корму в травному тракті великої рогатої худоби


	

Загарницька Ірина Іванівна. 


Дитинство як соціальний феномен: філософська концептуалізація


	

Буднікевич Ірина Михайлівна. 


Формування системи маркетингку міста


	

Гарат Роман Михайлович. 


Військово-політична інтеграція країн Співдружності Незалежних Держав у кінці ХХ - на початку ХХІ стіліття


	

Миронцов Микита Леонідович. 


Апаратурно-методичний комплекс електричного та індукційного каротажу для дослідження складнопобудовних геологічний розрізів


	

Нікітенко Олександр Іванович. 


Теоретичні проблеми удосконалення забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами


	

Федосов Сергій Анатолійович. 


Властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіоційного походження


	

Родіна Наталія Володимирівна. 


Психологія копінг-поведінки: системне моделювання


	

Могдальова Ірина Валеріївна. 


Особливості формування та розвитку маргінальних процесів у середовищі української інтелігенції


	

Константинова Тетяна Віталіївна. 


Політичний вибір у процесі комунікації взаємодії: чинники та складові


	

Буренков Віталій Володимирович. 


Еволюція політичних систем Субсахарської Африки в постколоніальний період


	

Горбачова Ольга Вікторівна. 


Продидія проявами ксенофобії органами внутрішніх справ України: соціально-технологічний аспект


	

Дем'як Валентина Миколаївна. 


Учасники господарського процесу в позовному провадженні


	

Длугош Оксана Іванівна. 


Недійсність правочинів з дефектами волі


	

Радіонов Сергій Вікторович. 


Квантовий хаос та дисипація у скінчених фермісистемах


	

Віцько Олена Вікторівна. 


Профілактика наркотизму як соціальна технологія: регіональний вимір


	

Їжак Тібор Йосипович. 


Вивчення природних і антипогенних факторів катастрофічних паводків на Закарпатті


	

Кірєєв Денис Володимирович. 


Адміністративні суди в системі суб'єктів адміністративного права України


	

Гробова Вікторія Павлівна. 


Система місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики


	

Комарова Ольга Сергіївна. 


Словотвірна деривація і семантико-типологічна адаптація інтернаціоналізмів у словацькій та українській мовах


	

Зощук Наталія Володимирівна. 


Драматургічний досвід Айріс Мердок в аспекті конверсійних жанрових явищ англійської літературної традиції


	

Газізова Олена Олександрівна. 


Українознавчі аспекти культурно-освітнього розвитку етнічних громад Автономної Республіки Крим (1991-2010 рр.)


	

Бучнєв Максим Михайлович. 


Власність та її вплив не ефективність діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах


	

Бурда Наталія Володимирівна. 


Формування та ефективність використання персоналу сільськогосподарських підприємств


	

Ігнатенко Ірина Володимирівна. 


Філософсько-антропологічний вимір феномену самотності: від модерну до постмодерну


	

Гамалій Олександр Леонідович. 


Адміністративно-правова протидія правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні


	

Івченкова Олена Юріївна. 


Моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку в умовах невизначеності


	

Столяр Марина Борисівна. 


Сміхова культура тоталітарного суспільства: сутність, форми, механізм дії (на прикладі радянських культурних практик)


	

Пампура Максим Валерійович. 


Правове регулювання та організація фінансово-економічної діяльності органів місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської імперії (кінець XVIII - початок ХХ століття)


	

Рущак Іван Володимирович. 


Правочини, що порушують публічний порядок і їх недійсність


	

Маймур Фелікс Федорович. 


Господарсько-правове регулювання відносин колективної власності (витоки, перспективи, збереження)


	

Чевела Галина Анатоіївна. 


Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній регіону та шляхи їх вирішення


	

Чік Марія Юріївна. 


Формування системами обліку і контролю витрат в управлінні діяльністю підприємств


	

Шкляр Сергій Володимирович. 


Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України


	

Тимофєєв Валентин Георгійович. 


Дослідження та розробка алгоритмів перевірки виконуваності в логіках композиційно-номінативного типу


	

Горбань Наталія Сергіївна. 


Принципи нотаріального процесу в Україні


	

Гришко Олексій Сергійович. 


Порушення договірного зобов'язання: поняття, види, правові наслідки


	

Туцький Юрій Васильович. 


Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні


	

Садовий Дмитро Юрійович. 


Асимптомний аналіз крайович задач в густих багаторівневих з'єднаннях типу 3:2:2


	

Журавльов Валерій Пилипович. 


Узагальнено оборотні оператори та нормально розв'язні крайові задачі у банахових просторах


	

Холох Олена Іванівна. 


Філософсько-методологічне осмислення дарообміну в антропології


	

Угляр Яна Юріївна. 


Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії І. Гізеля


	

Пасека Мирослава Олексіївна. 


Особа неповнолітнього правопорушника як об'єкт криміналістичного дослідження


	

Оніщик Юрій Віталійович. 


Правове регулювання митних відносин України та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект


	

Нагорняк Тетяна Леонтіївна. 


Брендинг територій у сучасній політиці


	

Стахів Ірина Романівна. 


Композиційна модель розподілів складових природно-техногенного середовища (на прикладі Київської агломерації)


	

Драпогуз Василь Петрович. 


Ексраполяція як метод соціального пізнання


	

Клипа Андрій Володимирович. 


Оцінка хімічного складу хімічних компонентів для ймовірного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області)


	

Соломенко Олена Василівна. 


Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску


	

Голубчук Віталій Сергійович. 


Західноєвропейський досвід соціальної політики та шляхи його впровадження в сучасній Україні


	

Лященко Ірина Анатоліївна. 


Ігровий аспект української політики


	

Комарук Інна Арсентіївна. 


Особливості уніфікації міжнародного приватного права Гаазькою конференцією в сучасних умовах


	

Посашкова Світлана Володимирівна. 


Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом


	

Бандоля Людмила Григорівна. 


Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції)


	

Голіченко Ірина Ігорівна. 


Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів


	

Олійник Богдана Віталіївна. 


Групи ізометрій іалгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовамискінченності


	

Коротін Сергій Анатолійович. 


НЛТР СИНТЕЗ СПЕКТРІВ АТОМІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЗІР ДИСКУ І ГАЛО ГАЛАКТИКИ


	

Рижикова Марина Дмитрівна. 


Лінгвокультурні особливості англомовного лаудативного дискурсу


	

Кольцов Руслан Юрійович. 


Спецтема


	

Карпенко Олексій Володимирович. 


Спецтема


	

Щотова Юлія Миколаївна. 


Правовий механізм реалізацї функцій профспілок як суб'єктів трудового права


	

Падалка Антоніна Олександрівна. 


Удосконалення захисту трудових прав працівників


	

Зуб Геннадій Анатолійович. 


Правове регулювання соціального захисту суддів


	

Биков Артем Вячеславович. 


Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах


	

Суржик Ігор Олегович. 


Міфологічні засади української етнічної культури


	

Кондратьєва Ірина Владиславівна. 


Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій


	

Решетник Марія Миколаївна. 


Структурно-геологічна інформативність магнітних властивостей гірських порід докембрійського фундаменту (на прикладі Українського щита)


	

Мудрик Юрій Сергійович. 


Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії)


	

Гунченко Юрій Олександрович. 


Інформаційна технологія синтезу тренажерно-моделюючих систем інтенсивної підготовки підрозділів спеціального призначення


	

Гогуля Марина Петрівна. 


"Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика"


	

Яковенко Анастасія Сергіївна. 


Асимптомний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках


	

Млавець Юрій Юрійович. 


Простори випадкових величин F (Q) та їх застосування


	

Мельник Сергій Анатолійович. 


Динаміка розв"язків деяких стохастичних рівнянь параболічного типу


	

Жерновий Костянтин Юрійович. 


Дослідження систем обслуговування з пороговими стратегіями функціонування


	

Зінько Тарас Петрович. 


Аналіз і синтез алгоритмів для розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображення


	

П'ятниця Володимир Іванович. 


Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів


	

Веклич Анатолій Миколайович. 


Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів


	

Ханчич Валентина Миколаївна. 


Антропологічний зміст виховання у філософії Нового часу (XVII - сер. XVIII ст.)


	

Сторожук Світлана Володимирівна. 


Нація як об'єкт історико-філософського аналізу


Автореферати 2001 — 2100 з 2579
Початок | Поперед. | 19 20 21 22 23 | Наст. | Кінець Всі