Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Воловик Ольга Володимирівна. 


Вплив аномальних явищ природи на соціально-економічне життя Російської імперії XVIII ст.


	

Ткаченко Юлія Володимирівна. 


Формування інвестиційної привабливості національної економіки


	

Горбач Олександр Ігорович. 


Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті


	

Ворсовський Олексій Леонідович. 


Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні


	

Карпічков Віталій Олександрович. 


Правова реальність: поняття та місце в системі категорія права


	

Лапіна Вікторія Вікторівна. 


Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та посмодерну в поясненні соціального впливу реклами


	

Гурняк Олександр Григорович. 


Політико-правові засади репресій військовослужбовців в УРСР другої половини 30-х років ХХ століття


	

Ятчук Ольга Михайлівна. 


Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення


	

Кобан Ольга Геннадіївна. 


Соціологічна теорія права Є. Ерліха


	

Саєнко Юлія Олександрівна. 


Особливості правовового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання


	

Іщенко Наталія Ігорівна. 


Закономірності трансформації прав і обов'язків сторін трудового договору у зміст трудових правовідносин


	

Васильченко Іван Іванович. 


Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів


	

Сагайдак Ілля Вадимович. 


Міжбюджетні відносини у реалізації соціальної політики держави


	

Зарічна Надія Зіновіївна. 


Фінансові кластери у забезпеченні розвитку економіки України


	

Барбухо Олена Володимирівна. 


Екотоксикологічна оцінка впливу гліфосату (препарат "раундап") на риб та їхні мікробоценози


	

Колянова Тетяна Володимирівна. 


Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу


	

Хань Бін. 


морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами VRNліній пшениці (Triticum aestivum L.)


	

Марінова Ганна Маратівна. 


Внархізм в російській културі ХІХ - початку ХХ століття


	

Нікуліна Вікторія Вікторівна. 


Особливості впливу сполук синтетичного і природнього похордження на клітинні мішені ангіогенезу


	

Гуть Неля Юріївна. 


Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визнання


	

Куценко Вікторія Володимирівна. 


Екзистенційна парадигма часу у філософії С.К’єркеґора (історико-філософське дослідження)


	

Кочанова Поліна Валеріївна. 


Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства


	

Лещинська Світлана Сергіївна. 


"Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу"


	

Косенкова Тетяна Ігорівна. 


Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві


	

Швай Надія Олександрівна. 


Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності


	

Косьміна Валентина Валентинівна. 


Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експорту нових індустріальних країн Азії


	

Мороз Анна Григорівна. 


Задача оптимальної зупинки у моделі Леві


	

Васілін Микола Миколайович. 


Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту


	

Абрамов Володимир Володимирович. 


Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості


	

Ткаченко Яніна Вікторівна. 


ЦИТОКІНИ ТА АНТИ-HSP60 АНТИТІЛА В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ ПУПОВИННОЇ КРОВІ В КАРДІОХІРУРГІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ


	

Томашик Владислав Васильович. 


Граничні теореми для оптимальних моментів зупинки випадкових процесів


	

Городня Наталія Данилівна. 


Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.)


	

Соболевська Марина Олександрівна. 


Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях


	

Самуляк Оксана Володимирівна. 


Журналістика в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку


	

Дудніков Микола Сергійович. 


Критерії геолого-економічної оцінки нафтогазових об’єктів на початковій стадії їх вивчення (на прикладі південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини)


	

Обушенко Олександ Миколайович. 


Проблема охорони праці в умовах ринкової економіки


	

Прудников Віктор Анатолійович. 


Зміст трудового договору в сучасних умовах


	

Байрак Дарія Володимирівна. 


Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах


	

Вавженчук Сергій Ярославович. 


Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки


	

Бабіч Лідія Миколаївна. 


Застава як вид запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України


	

Харіна Олена Олегівна. 


Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств


	

Щербина Олена Юріївна. 


Логічний аналіз юридичної аргументації


	

Касумова Анжела Бахтіярли. 


Право особи на скаргу в кримінальному процесі


	

Полісученко Анна Юріївна. 


Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика


	

Алексієнко Микола Вадимович. 


Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем


	

Пасічник Дар'я Сергіївна. 


Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях'ї Кемаля Беятли


	

Нанавов Антон Семенович. 


Детермінанти стійкості та адаптивності фінансової системи Великобританії за умов глобальних структурних трансформацій


	

Гурик Артем Юрійович. 


Зміст пенсійних правовідносин державних службовців


	

Чернота Сергій Васильович. 


Дисциплінарна праця суддів та правової засоби її забезпечення


	

Моца Андрій Андрійович. 


Теоретико-правові засади європейської інтеграції України


	

Соболєва Яніна Юріївна. 


Концепт ТЄМНИЦЯ та його вербалізація в українській лінгвокультурі


	

Берназюк Яна Олександрівна. 


Конституційні основи правотворчості Президента України: теорія і практика


	

Миронюк Роман Вікторович. 


Суб'єкти адміністративно-деліктного процесу


	

Шкрабалюк Юлія Олександрівна. 


Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі


	

Кудрявцева Олена Миколаївна. 


Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні


	

Гробова Анна Анатоліївна. 


Особливості вирішення трулових спорів про поновлення працівників на роботі


	

Плещенко Кирило Володимирович. 


Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування


	

Брацка Марія Валентинівна. 


Міфоісторичні, етнорегіональні та аксиологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини ХІХ століття


	

Куршутов Темур Ніяверович. 


Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка


	

Савенко Володимир Сергійович. 


Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту


	

Ювченко Аліна Ігорівна. 


Політологічний аспект сучасних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії


	

Шершньова Олена Анатоліївна. 


"Обов'язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві"


	

Башук Олена Григорівна. 


Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді


	

Ледней Михайло Федорович. 


Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів


	

Калінін Володимир Юрійович. 


Світ-системний підхід у сучасній політичній науці


	

Білик Жанна Іванівна. 


Активний транспорт натрію в клітинах коренів кукурудзи за умов засолення та дії синтетичних препаратів


	

Ржевська Ніна Федорівна. 


Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США


	

Олтаржевський Дмитро Олегович. 


Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій


	

Самойленко Ігор Валерійович. 


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ АСИМПТОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ СИСТЕМ В СХЕМІ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ


	

Литвиненко Олена Олександрівна. 


індивідуального-психологічні особливості сприймання літературного тексту


	

Венгер Тарас Анатолійович. 


Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави


	

Слинько Сергій Станіславович. 


Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві


	

Аргунова Анна Михайлівна. 


Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів


	

Плєсньов Костянтин Миколайович. 


Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця


	

Кармаза Олександра Олександрівна. 


Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі


	

Ущаповська Ганна Володимирівна. 


Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку


	

Брижнік Віталій Миколайович. 


Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юрґена Габермаса.


	

Мороз Павло Андрійович. 


Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання


	

Мягкоход  Юрій Володимирович. 


Способи захисту земельних прав за законодавством України


	

Запорожчук Анна Валеріївна. 


Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами


	

Магомедова Аліна Магомедівна. 


Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами


	

Кравченко Тетяна Василівна. 


Програмно-цільове управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах


	

Камінська Наталія Василівна. 


Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та рохвитку)


	

Рахно Михайло Юрійович. 


Слов'янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика)


	

Козак Богдан Володимирович. 


Розрізнення метафізики й онтології за типом мислення


	

Молчанов Кирил Андрійович. 


Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні


	

Савосько Сергій Іванович. 


Морфологічні змісти в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції


	

Берник Оксана Орестівна. 


Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка


	

Нагорний Анатолій Васильович. 


Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем


	

Дворщенко Катерина Олександрівна. 


“Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії”


	

Степаненко Дмитро Юрійович. 


Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування


	

Таран Сергій Вікторович. 


Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства


	

Драгінда Ольга Вікторівна. 


Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків


	

Єлісєєва Ольга Петрівна. 


Механізми жирнокислотної та гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій


	

Шевцова Олена Василівна. 


Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій


	

Кудрявський Іван Володимирович. 


Політична складова забезпечення конкурентноспроможності сучасної України


	

Гололобов Дмитро Олександрович. 


Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів багатовимірних стохастичних систем


	

Вірченко Олександр Віталійович. 


Формуваня та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації


	

Тарануха Інна Юріївна. 


Управління проблемними кредитами банків в Україні


	

Смульський Євген Вікторович. 


Національно-культурна ідентичність в слов'янських неоязичницьких течіях України кін. ХХ - поч. ХХІ ст.


Автореферати 2401 — 2500 з 3103
Початок | Поперед. | 23 24 25 26 27 | Наст. | Кінець Всі