Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Шкуро Валентина Петрівна. 


Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій)


	

Чорней Марина Петрівна. 


Особливості сприймання та інтерпретації зовнішньості представників інших етнічних груп


	

Чаплінська Юлія Сергіївна. 


Корекція образу сім'ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді


	

Льошенко Олександра Андріївна. 


Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різними рівнем самоактуалізації


	

Лук'яненко Наталія Михайлівна. 


Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства


	

Корх Віра Михайлівна. 


Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці


	

Басюк Оксана Валеріївна. 


Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці


	

Куцевол Наталія Володимирівна. 


Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну


	

Паренюк Олена Юріївна. 


Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами ґрунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137Cs рослинами


	

Моргаєнко Олексій Олександрович. 


Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м'язів щурів за умов стресу


	

Вакал Сергій Євгенович. 


Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка


	

Соловей Тетяна Василівна. 


Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі


	

Розлач Вероніка Орестівна. 


Дослідження умов формування системи прогнозування максимального стоку на засадах математичного моделювання


	

Мельник Антон Анатолійович. 


Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра


	

Купрікова Івана Володимирівна. 


Просторово-часвова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін


	

Клок Сергій Володимирович. 


Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного півострова, в районі станцій "Академік Вернадський"


	

Басюк Тетяна Олександрівна. 


Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг)


	

Чуткий Андрій Іванович. 


Київський комерційний інститут (1906-1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичниї історії України


	

Хомич Інна Миколаївна. 


Історіографія розвитку архівної справи в Україні (друга половина 1950-х - 2012 рр.)


	

Ругаль Володимир Петрович. 


Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.)


	

Киридон Петро Васильович. 


Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 – 1964 років: інституціоналізація та функціонування


	

Середюк Наталія Григорівна. 


Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст)


	

Нерсесян Геннадій Арзуйович. 


Перетворені форми в економічних та соціокультурних процесах суспільного відтворення


	

Женжера Сергій Володимирович. 


Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз)


	

Огульчанська Оксана Анатоліївна. 


Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": прівняльна поетика


	

Міленіна Мілєна Михайлівна. 


Український фольклорний похвальний текст: динаміка і модифікації


	

Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна. 


Феномен давньої української літератури (XVI-XVIII століть) в літературознавчих студіях Івана Франка


	

Жорнокуй Уляна Василівна. 


Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича і Міхала Хороманського)


	

Дубина Ольга Андріївна. 


Стратифікація часу і простору в народній прозі


	

Данильченко Оксана Юріївна. 


Рецепція історичних образів в українському письменстві ХІХ ст.


	

Калашник Сергій Олександрович. 


Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)


	

Виноградова Оксана Миколаївна. 


Синьозелені водорості екстремальних місцезростань


	

Третяк Юлія Юріївна. 


Дискурсивний портрет та стратегії легітимізації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю


	

Суслова Марія Олексіївна. 


КОНЦЕПТ ISLAM В ІСПАНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ


	

Скрильник Сергій Вікторович. 


Ступені інферферентності у художньому та нехудожньому перекладі


	

Романченко Валерія Іванівна. 


Лінгвістичні аспекти становлення терміносистеми правових докуменів Європейського Союзу (на матеріалі німецької та шведської мов)


	

Ребенко Марина Юріївна. 


Об'єктивні та суб'єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі


	

Петренко Сергій Володимирович. 


Літературно-критичні ханри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аналіз


	

Іванченко Вікторія Олександрівна. 


Енологічна складова мовної картини світу сучасної Іранції: лінгвопрагматичний аспект


	

Захарченко Наталія Володимирівна. 


Лінгвостилістичні особливості полемічних трактатів Мартина Лютера


	

Грищенко Яна Сергіївна. 


Дискурсивність віршових творів: когнітивно-прагмативний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії ХVІІ-ХХ століть)


	

Колесник Андрій Леонідович. 


Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем


	

Галкін Олександр Анатолійович. 


Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних


	

Шевчук Олексій В'ячеславович. 


Конструктивно географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.)


	

Руденко Степан Валерійович. 


Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження


	

Михайленко Тетяна Ігорівна. 


Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України


	

Коренець Олександр Володимирович. 


Науково-методичні засади геоінформаційного картографування на основі інфраструктур просторових даних


	

Шоха Тетяна Петрівна. 


Правове регулювання екологічного страхування в Україні


	

Зеркаль Марина Володимирівна. 


Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст


	

Юдіцький Олександ Леонідович. 


Правове регулювання закупівель товарів, робіт і постуг за державні кошти


	

Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна. 


Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України


	

Прохоренко Катерина Андріївна. 


Клімат як об'єкт еколого-правової охорони в Україні


	

Поєдинок Валерія Вікторівна . 


Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект)


	

Максименко Максим Ігорович. 


Правове регулювання оптимізації структури замлекористування в Україні


	

Єфіменко Леонід Васильович. 


Права охорона цивільних прав та інтресів у нотаріальній діяльності


	

Шкільова Наталія Володимирівна. 


Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні


	

Сквірський Ілля Олегович. 


Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування


	

Петришина-Дюг Галина Григорівна. 


Проблеми правової інституалізації політичних партій в Україні


	

Красніцький Андрій Володимирович. 


Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях


	

Котенко Тетяна Вікторівна. 


Функціональне призначення місцевого самоврядування в громадянському суспільстві: теоретико-правовий аспект


	

Кушнір Вячеслав Григорович. 


Господарсько-побутова адаптація українців певденно-західного степу і Нижнього Подунав'я (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.)


	

Крутько Сергій Олександрович. 


Британсько-радянські відносини в роки прем'єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.)


	

Сокур Олеся Вадимівна. 


Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту


	

Ніщимна Світлана Олексіївна. 


Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері


	

Щербанюк Оксана Володимирівна. 


Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави


	

Лисецька Оксана Миколаївна. 


Нові узагальнення функцій Лежандра та їх застосування


	

Шевченко Вікторія Едуардівна. 


Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікаційрада Д 26.001.34 спеціальність 27.00.01


	

Ястремська Ірина Миколаївна. 


Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії


	

Яремович Петро Петрович. 


Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні


	

Якубовський Віталій Ігорович. 


Український вертеп: інтертекстуальний аспект


	

Яковенко Анатолій Іванович. 


Релігійна філософія і християнська теорлогія: проблема аксіологічного взаємозв'язку


	

Якимець Наталія Романівна. 


Соціалько-етичний вимір філософії Кароля Войтили


	

Юхименко Віталій Васильович. 


Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску


	

Щур Наталія Олександрівна. 


Драматургія і театральна публіцистика Я.А. Мамонтова в контексті ідейно-ететичних пошуків доби


	

Щербюк Наталія Юріївна. 


Диференціація регулювання трудових відносин в Україні


	

Щербіна Артем Михайлович. 


Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією


	

Щербина Людмила Францівна. 


Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку


	

Щербатюк Володимир Михайлович. 


Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія


	

Щербань Леся Володимирівна. 


Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками


	

Шушарін Юрій Вікторович. 


Аналіз стійкості та оптимізація лінійних динамічних систем із марковськими перемиканнями


	

Шперун Христина Всеволодівна. 


Правовий статус Міжнародного валютного фонду


	

Шпакович Ольга Миколаївна. 


Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій


	

Шкуліпа Павло Альфредович. 


Інформаційні технології для створення автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних блоків


	

Шиянова Ірина Михайлівна. 


Засоби відтворення функціональної перспективи речення в іспансько-українському перекладі


	

Шишкіна Олена Олегівна. 


Синтез та функціоналізація 1Н-ізотіохромен-4(3Н)-он-2,2-діоксиду


	

Шестопал Ольга Григорівна. 


Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі прозі другої половини ХХ столітті


	

Шендеровський Костянтин Сергійович. 


Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем


	

Шевчук Зося Ігорівна. 


Зміст та реалізація права на судовий захист за трудовим законодавством України


	

Шевченко Марина Василівна. 


Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти


	

Шевченко Анна Сергіївна. 


Телепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими


	

Швець Ольга Ігорівна. 


Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу


	

Шараєвська Тетяна Анатоліївна. 


Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні


	

Шавардова Олена Юріївна. 


Мова як засіб політичної комунфкації


	

Шаблій Олена Анатоліївна. 


Теоретичні та методологічні засади німецько-українського юридичного перекладу


	

Чумак Наталія Михайлівна. 


Палеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними)


	

Чорна Мар'яна Василівна. 


"Особливі відносини" ВеликоїБританії та США за правління лейбориських урядів (1997 - 2010 рр.)


	

Чолій Сергій Васильович. 


Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії (1868-1914 рр.)


	

Чир Надія Вікторівна. 


Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація


	

Чигирик Інна Іванівна. 


Регулювання академічного статусу студентства Університету Св. Володимира 1834-1919 рр.


	

Чигир Олександр Миколайович. 


Міжособистісна взаємодія в банківській сім'ї як чинник фінансової поведінки молоді


Автореферати 2601 — 2700 з 3074
Початок | Поперед. | 25 26 27 28 29 | Наст. | Кінець Всі