Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ДЬОРДЯК ОКСАНА ВАСИЛІВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бриська Орислава Ярославівна. 


Микола Зеров як критик та теоретик перекладу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУЛЬГУН МАДЛЕНА ЕДУАРДІВНА. 


МЕТАЖАНР ПОДОРОЖІ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХІДНОГО ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стежко Світлана Орестівна. 


КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1920 – 1930 - х РОКІВ (С. ЧЕРКАСЕНКО, Л. СТАРИЦЬКА - ЧЕРНЯХІВСЬКА , І. МИКИТЕНКО, М. ІРЧАН)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Махно Михайло Федорович. 


МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЧІТКИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЧАСОВОГО РЕСУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИЖКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ПЛАГІАТ У СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОМУ ВИМІРІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРИРОДА ЯВИЩА ТА ІСТОРІЯ БОРОТЬБИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Царегородцев Ярослав Вячеславович. 


Асимптотичні властивості оцінок у лінійній та поліноміальній моделях із похибками в змінних

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО АЛЛА ІВАНІВНА. 


ОБРАЗНА СЕМАНТИКА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ХХ СТОЛІТТЯ В ІНТЕГРАТИВНОМУ ВИМІРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЮБИЧ ЛАРИСА ДМИТРІВНА. 


ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОМЕЛЬЧЕНКО ЛІЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ ІСПАНОМОВНИХ СОНЕТІВ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кожуховська Юлія Віталіївна. 


КОНЦЕПТ ПОДОРОЖ У НОВОГРЕЦЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іляш Святослав Андрійович. 


КІНЕТИКА ФОТОПРОВІДНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕКОМБІНАЦІЇ НЕРІВНОВАЖНИХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В БАР’ЄРНИХ СТРУКТУРАХ InGaAs/GaAs ТА Ge/Si

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Самусенко Петро Федорович. 


Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вірич Павло Анатолійович. 


ВПЛИВ НОВИХ ПОХІДНИХ 3-ЗАМІЩЕНИХ 1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІН-2- ОНІВ НА БРАДИКІНІН-ІНДУКОВАНЕ СКОРОЧЕННЯ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ ШЛУНКУ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОКАР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ І ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНИСЕВИЧ Антон Юрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сиротенко Антон Володимирович. 


ОБМЕЖЕНІ ТА ІНТЕГРОВНІ ЗІ СТЕПЕНЕМ р РОЗВ’ЯЗКИ РІЗНИЦЕВИХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИШКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Макарчук Віталій Володимирович. 


Правовий статус реєстрового козацтва в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Романюк Ірина Вікторівна. 


Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Клімчук Тарас Володимирович. 


КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНОЇ СМУГИ З ПІВНЕСКІНЧЕННИМИ ШТАМПАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ніколаєнко Аліна Володимирівна. 


ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ МОДУЛЬОВАНИХ СТРУКТУР У ПОТРІЙНИХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦІПКО АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. 


ГНОСЕО-ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коваленко Юлія Валентинівна. 


Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ЗАБОРОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ . 


ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кушнір Сергій Миколайович . 


ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрієнко Тетяна Петрівна. 


Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та російською)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІСАЄВА НАТАЛЯ СТАНІСЛАВІВНА. 


ҐЕНДЕРНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО КАНОНУ: КИТАЙСЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СПІЦИНА ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІЇВНА. 


ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «ВЛАДА» У ПЕРЕКЛАДАХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРІВ Х. АРЕНДТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОРЕНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ. 


ІГРОВІ ЗАДАЧІ З НЕЧІТКОЮ МНОЖИНОЮ АГЕНТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сембе Карина Альфредівна. 


МІФОДИСКУРС РОМАНІВ МАРІО ВАРГАСА ЛЬЙОСИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИМБАЛ СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ПРОСТІР (空间) І ЧАС (时间) У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі фразеологізмів чен’юй)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тищенко Катерина Олександрівна . 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ VATAN/БАТЬКІВЩИНА В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАНАРІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


МІГРАЦІЯ РОСІЙСЬКИХ СТАРООБРЯДЦІВ (друга половина XVII – початок ХХ століття)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПОТОЦЬКА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЖИТЛА КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТРЄЛЬЦОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА. 


КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Удовиченко Вікторія Віталіївна. 


Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьменко Наталія Олегівна. 


Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі правового регулювання земельних відносин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРЕДНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОВАЧОВА Аліна Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУБСЬКА Олена Анатоліївна. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАРЕНИК Олександр Сергійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИСИК ОКСАНА АНДРІЇВНА. 


ЕТНІЧНА ОСНОВА ТРОПЕЇЧНОЇ СИСТЕМИ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА ТА СРІБЛА ЯК МОДУЛЯТОРИ КІССПЕПТИН- ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ САМЦІВ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Попов Олексій Юрійович. 


РЕАКЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ТА СТРУКТУРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ БОР-МІСТКИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яковенко Олена Сергіївна. 


Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУСАК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА. 


ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩЕТИНІНА ГАННА СЕРГІЇВНА. 


МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ДЛЯ УКРАЇНИ Х-ВІРУСУ ХОСТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зубровська Ольга Миколаївна. 


ЛІПІДИ ТА ВТОРИННІ МЕТАБОЛІТИ КУТИКУЛИ ЛИСТКІВ У АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЯХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЗА ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лаврова Ольга Євгенівна. 


Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козлова Надія Олександрівна. 


Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛЬЧЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гриньків Марія Володимирівна. 


Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович. 


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФАРИННИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЬВОВ БОГДАН ЮРІЙОВИЧ. 


НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ГОСПОДАРСЬКО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЛАТ ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ковальчук Юлія Андріївна. 


Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ - початку ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Феделеш Еміль Михайлович. 


Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: господарсько-правовий аспект

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганул Антон Миколайович. 


Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751–1786)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРАБОВИЧ ТАДЕЙ БРОНІСЛАВОВИЧ. 


МІФОПОЕТИКА НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАРЧЕНКО ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ. 


РЕЧОВІ ПРАВА У ЗАКОНОДАВСТВІ, ДОКТРИНІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Овденко Валерія Миколаївна. 


Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних метакрилатів для оптоелектроніки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОТЛЯРОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ . 


ГУМАНІСТ І РЕФОРМАТОР: ОСВІТНІ, РЕЛІГІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ ФІЛІПА МЕЛАНХТОНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОГДАН ОЛЬГА ДМИТРІВНА. 


РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЛІССАК КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ. 


Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИКАЗЮК НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА. 


РОЗВИТОК СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТЕФАНЧУК МАРИНА МИКОЛАЇВНА . 


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСАУЛЕНКО Ігор Анатолійович. 


МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ В СИСТЕМІ НАУКА – БІЗНЕС – ДЕРЖАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Смолин Ярослав Васильович. 


Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВКО ЯНА АНАТОЛІЇВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ В АРКТИЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОПТА СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УХВАЛЕННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЧУК СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петленко Ірина Валеріївна. 


Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ващенко Олександр Віталійович. 


Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖЛУДЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Cо-Ni ТА Cо-Fe СИСТЕМ У РЕАКЦІЇ МЕТАНУВАННЯ СО2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чопей Мар'яна Ігорівна. 


Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Струтинська Наталія Юріївна. 


Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кац Світлана Василівна. 


СИНТЕЗ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ ТА ПСЕВДОМАКРОБІЦИКЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 3d-МЕТАЛІВ З ПІРАЗОЛОКСИМНИМ РЕБЕРНИМ ФРАГМЕНТОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛИШКІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ВПЛИВ МЕЛАНІНУ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКУ ТА РЕАКЦІЮ КОРИ НАДНИРНИКІВ ЗА УМОВ ДІЇ ГОСТРОГО СТРЕСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОБОЛЄВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА. 


НЕЦІНОВІ МЕТОДИ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Самчук Володимир Андрійович. 


Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вахтель Андрій Ігорович. 


Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛИШЕНА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кармадонова Тетяна Миколаївна. 


АДАПТАЦІЙНІ ТА ДЕЗАДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАКОЛОДЯЖНИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ. 


ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Маєвська Марина Миколаївна. 


Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вдовиченко Георгій Валерійович . 


Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (Історико-філософський аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коцюба Максим Петрович. 


Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондар Олег Володимирович. 


Спекулятивне обґрунтування принципу суб’єктивності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕЧІТАЙЛО ІРИНА СЕРГІЇВНА. 


СИСТЕМНО-КОДОВА КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСВІТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ляшенко Дмитро Олексійович. 


Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв’язків України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Осипов Валерій Валерійович. 


Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок (на прикладі р. Головесня)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕЗСМЕРТНЮК ТАРАС ПЕТРОВИЧ. 


ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНОВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКІ СИСТЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пласкальний Володимир Віталійович. 


АНАЛІЗ МІРИ АНТРОПІЗАЦІЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Охрей Артем Геннадійович. 


Міжпівкульна взаємодія головного мозку у музикантів та немузикантів у стані спокою та при розумовій діяльності.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРУЩЕНКО Катерина Анатоліївна. 


ПРАВОВА ПРИРОДА КОНЦЕПЦІЇ «MARGIN OF APPRECIATION»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 НАУМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА. 


СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ БІЗНЕС-ДИСКУРС: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНЕ ТА ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА РОСТИСЛАВІВНА. 


БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РАДІАЦІЙНО–ІНДУКОВАНОГО АПОПТОЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 201 — 300 з 2579
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі