Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Малес Людмила Володимирівна. 


Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад


	

Макарова Зоріна Сергіівна. 


Конституційно-правовий статус глави уряду:порівняльно-правовий аспект


	

Макаренко Юлія Валеріївна. 


Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників


	

Майданик Любов Романівна. 


Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України


	

Мазуренко Євген Олександрович. 


Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну


	

Ма Яньфей. 


Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика


	

Ляшенко Руслан Олегович. 


Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання


	

Лучканин Сергій Мирославович. 


Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект)


	

Лученко Анжеліка Ілларіонівна. 


Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості


	

Луняк Євген Миколайович. 


Козацька Україна XVI-XVII ст. у фрранцузьких історичних дослідженнях


	

Луньо Леся Євгенівна. 


"Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, ХІХ – перша половина ХХ ст.)"


	

Лотош Олександр Миколайович. 


Прямі іноземці інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України


	

Ломака Олександр Анатолійович. 


Етнічні процеси в Центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років ХХ століття (на матеріалів Кіровоградської області)


	

Лозовий Андрій Володимирович. 


Історія України в працях вчених Київського університету другої половини 1950-х – середини 1980-х років


	

Лобовик Борис Сергійович. 


Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права


	

Ліціс Олена Олегівна. 


Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу


	

Лісний Георгій Дмитрович. 


Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ


	

Ліндер Ярослав Миколайович. 


Дослідження практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом


	

Лікарчук Наталія Василівна. 


Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти


	

Литвиненко Олександр Ігорович. 


Методика комп'ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення


	

Литвиненко Володимир Вікторович. 


Стратегія збереження смислової компоненти журналіського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа)


	

Литвин Аліна Євгенівна. 


Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних технологій


	

Листвак Галина Богданівна. 


«Книга художника»: проблеми видавничого втілення


	

Лисенко Олена Миколаївна. 


Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності


	

Лещенко Марина Миколаївна. 


Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдингових структур


	

Леонова Інна Михайлівна. 


Особливості батьківсько-дитячих стосунків підлітків-учнів школи-інтернату


	

Лейбенко Людмила Володимирівна. 


Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, циркулюючих в Україні


	

Лежнєва Тетяна Миколаївна. 


Санкції в трудовому праві України


	

Легка Наталія Михайлівна. 


Література кінця ХХ століття в пошуках реальності (естетико-культорологічний аналіз)


	

Левков Ігорь Вікторович. 


Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовичщах


	

Левко Олександр Вадимович. 


Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри


	

Левітас Світлана Феліксівна. 


Міфопоетика жіночих образів в англійській готичній новелістиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.


	

Лазько Олексій Миколайович. 


Засоби доказування у цивільному праві


	

Лагутіна Катерина Василівна. 


Фінансовий механізм корпоративних злиттів і поглинань в Україні


	

Лагунова Ольга Сергіївна. 


Народознавча діяльність Агатангела Кримського


	

Кухаренко Олександра Вікторівна. 


Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем із післядією


	

Купченко-Гринчук Олексій Миколайович. 


Найманці та найманство в англійській армії в роки Столітньої війни (1337-1453 рр.)


	

Купрієнко Сергій Анатолійович. 


Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу


	

Кулага Анатолій Анатолійович. 


Розробка білінійних протоколів захисту інформації


	

Кукіна Зінаїда Олександрівна. 


Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві


	

Кузнєцова Анастасія Сергіївна. 


Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах


	

Кудряшов Гліб Олексійович. 


Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України (поч. ХХ ст.)


	

Кудря Ігор Георгійович. 


Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація


	

Кувшинова Наталія Мефодіївна. 


Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові XVII−XVIII ст.


	

Круль Святослав Михайлович. 


Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування розбоїв


	

Крашенікова Анастасія Анатоліївна. 


Демогеографія система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку


	

Крайсвітня Юлія Володимирівна. 


Столипінська аграрна реформа: історіографія проблеми.


	

Кравченко Наталія Петрівна. 


Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв


	

Кравченко Михайло Георгійович. 


Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості


	

Кравцова Юлія Валентинівна. 


Метафоричне моделювання світу в художньому тексті (на матеріалі творів росіських поетів-прозаїків першої половини ХХ ст.)


	

Коцеруба Ольга Миколаївна. 


Лінгвістичні ідеї Данте і їх вплив на європейське мовознавство


	

Кохан Марина Сергіївна. 


Правові форми заохочення працівників до сумлінної праці в умовах ринкової економіки в Україні


	

Котюк Олександра Івановича. 


Прамомірність слідчих дій: умови визначення та засоби забезпечення


	

Косьмій Юрій Васильович. 


Конституювання соціальних суб’єктів політичного процесу в сучасній Україні


	

Костюк Олександр Олександрович. 


Моделі та інформаційні технології документообігу віртуалних підприємств


	

Костюк Віктор Леонтійович. 


Правосуб'єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики


	

Корольова Олена Володимирівна. 


Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку


	

Корлюк Олександр Сергійович. 


Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації


	

Кононов Владислав Віталійович. 


Правовий режим земель прибнрнжних захисних смуг в Україні


	

Кондратьєва Катерина Андріївна. 


Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні


	

Кондратенко Сергій Вікторович. 


Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si1-xGex/Si та InxGa1-xAs/GaAs


	

Колодкевич Галина Вікторівна. 


ВАРІАТИВНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В. СТУСА В КУЛЬТУРНО ДУХОВНОМУ ПРОСТОРІ ХХ СТ.


	

Колісник Юрій Вікторович. 


Журнальна періодика УРСР (1950 – 1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості


	

Колінько Олена Петрівна. 


Українська і російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект)


	

Козловський Костянтин Вікторович. 


Інтеграція авіаційного комплексу України у глобальний конкурентний простір


	

Ковязіна Кароліна Олександрівна. 


Роль соціального капіталу у формуванні соціального статусу особи в сучасному українському суспільстві


	

Ковригін Володимир Сергійович. 


Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві


	

Кобчінська Олена Іванівна. 


Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна


	

Ключникова Антоніна Іванівна. 


Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей


	

Клімчук Борис Петрович. 


Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах


	

Кличко Світлана Миколаївна. 


Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954-2004 рр.)


	

Климук Наталія Ярославівна. 


Моделі процесів меджичного страхування з урахуванням етіології захворювання


	

Климентова Олена Вадимівна. 


Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов)


	

Клепікова Оксана Ананіївна. 


моделі системної динаміки в управлінні страховими компаніями


	

Кірей Оксана Сергіївна. 


Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств


	

Кицан Юрій Іванович. 


Підслідність кримінальних справ


	

Кирилюк Оксана Сергіївна. 


Фольклоризм сучасної авторської пісні


	

Кириленко Олеся Миколаївна. 


ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ СПОРТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ


	

Кашуба Ольга Віталіївна. 


Документи Головліту УРСР як історичне джерело 1944-1991 рр.


	

Карюк Вікторія Іванівна. 


Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах


	

Карповець Максим В'ячеславович. 


Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз


	

Карпінський Роман Леонідович. 


Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах


	

Карлаш Ганна Юріївна. 


Фотолюменесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію


	

Кампі Орест Юрійович. 


Правове регулювання господарської діяльност зі спіьного інвестування за участю інститутів спільного інвестування


	

Калинюк Наталя Миколаївна. 


Тактика проведення очної ставки


	

Кайдан Наталія Володимирівна. 


Скінченні кільця


	

Ісаєв Юрій Володимирович. 


Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця


	

Ільченко Юлія Василівна. 


Існування розв’язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі


	

Іллічевський Сергій Олексійович. 


Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії


	

Іващенко Анна Сергіївна. 


Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім'ях з різним типом подружньої взаємодії


	

Йовенко Артем Валерійович. 


Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.)


	

Запотоцький Сергій Петрович. 


Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження


	

Залещик Віталія Віталіївна. 


Територіальна реакційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку


	

Зажицька Маріанна Олегівна. 


МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТРЕКУ ДНК ПРИ КОМЕТНОМУ ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИН


	

Задорожній Олександр Віталійович. 


Тіофенові ізостери модифікованого алкалоїду глікозмініну


	

Заболотна Наталія Анатоліївна. 


Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості


	

Журба Ігор Євгенович. 


Трансформація системи транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС"


	

Жорова Алла Миколаїівна. 


Коєфіцієнти переносу неідеальної плазми


	

Жирнов Павло Володимирович. 


Інженерно-геоморфологічний аналіз правобережжя Канівського водосховища (на прикладі ключової ділянки "Київ-Ржищів")


	

Жиганюк Ігор Вікторович. 


Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води


Автореферати 3101 — 3200 з 3305
Початок | Поперед. | 30 31 32 33 34 | Наст. | Кінець Всі