Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Мельніков Андрій Сергійович. 


ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ЯК НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Касянчук Валерія Олександрівна. 


Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science: змістовий та організаційний аспекти

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНЕНЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. 


ПРОЦЕСИ ЗАГОЄННЯ ЛУЖНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ МЕЛАНІНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУКЛІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ІМУНОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ ІММОБІЛІЗОВАНОГО НА МІКРО- ТА НАНОЧАСТКАХ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСОЇДУ ЗА УМОВ ПЕРОРАЛЬНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЦКУЛИЧ ВЕРОНІКА ВІКТОРІВНА . 


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ ТА СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПОТОЦЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАН ДЕН СІК . 


МІЖНАРОДНО-ПOЛIТИЧНI ЧИННИКИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КOPEЙCЬКOЇ ПPOБЛEМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВИНОКУРОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ. 


ЗАХИСТ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ЗАТРИМАННІ ТА ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бучак Христина Василівна. 


Аналiтичнi властивостi процесiв Пуассона та Скеллама з випадковою замiною часу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Русанюк Лариса Іванівна. 


Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, що мають важкі хвости розподілу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЕНКО ЮЛІЯ ЮХИМІВНА. 


ПИСЬМО ПРО СЕБЕ ФІКЦІЙНОГО СУБ'ЄКТА (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНУ XVIII – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРНЕНКО ГАННА АНАТОЛІЇВНА. 


АКСІОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЙНІ СТРУКТУРИ В УКРАЇНСЬКО- ТА РОСІЙСЬКОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Климчук Тетяна Володимирівна. 


Канонiчнi матрицi та їх застосування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕЛУДЯКОВ Роман Сергійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОРОЗ Тарас Павлович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАШУТІН Ігор Володимирович. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖУРАВЕЛЬ Валентина Іванівна. 


СПІВВІДНОШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ ФОРМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АВРАМЕНКО Олександр Іванович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАКАРЮК Людмила Василівна. 


СИСТЕМА ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕРНАЦЬКА Наталія Іларіонівна. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОКСЮТА ТАРАС ГРИГОРОВИЧ . 


ПРОЦЕСУЛЬНИЙ СТАТУС ЗАПАСНОГО СУДДІ У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Курапов Антон Олександрович. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДИДИК-МЕУШ ГАННА МИХАЙЛІВНА. 


КОМБІНАТОРИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVIII СТОЛІТЬ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, СЛОВНИК (АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лушпієнко ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ. 


ПОКАЗАННЯ СВІДКА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИДОРОВА Ніка Миколаївна. 


МЕТОД КЕРОВАНОГО ОНТОЛОГІЄЮ ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІВ ПРОГРАМУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кліментова Олеся Василівна. 


КЛЮЧОВІ ТОПОНІМИ-КОНЦЕПТИ В УКРАЇНСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕЛКОВНІКОВА ЗІНАЇДА БОРИСІВНА. 


ДИСКУРСИВНО-РИТОРИЧНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВОГО НАРАТИВУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нікітін Анатолій Володимирович. 


Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Попова Наталія Миколаївна. 


ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОМАРКОВАНИХ КОНЦЕПТІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ІСПАНІЇ (XVI–XX СТОЛІТТЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАНЯК ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі трагедії Й. В. Ґете «Faust» та її англомовних і українських перекладів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК АЛЛА АНАТОЛІЇВНА. 


ЯКІСТЬ ЗАКОНУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Макаренко Лілія Петрівна. 


ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЗЮБА ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАРІКОВА АННА АНАТОЛІЇВНА. 


СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИЦАЙ Марина Олексіївна. 


СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПЕНСІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕЛИЧКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА. 


СФЕРА ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Савельєв Юрій Борисович  . 


Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРОБЕЦЬ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ. 


ПТАХИ ЯК ІНДИКАТОРИ ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН ЕКОСИСТЕМ ПІВДНЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ ЕОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВИХ АВІФАУН)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АМІНОВ РУСЛАН ФЛУЗОВИЧ. 


ВПЛИВ ГІРУДОПУНКТУРИ ТА ЕКСТРАКТУ З ТКАНИН МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ НА ІМУННУ РЕАКТИВНІСТЬ САМИЦЬ ТА ПРИПЛОДУ ЩУРІВ У ПОСТЕМБРІОНАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖЕРШ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПОХІДНІ КОНФОРМАЦІЙНО ОБМЕЖЕНИХ ГЕТЕРОАЛІФАТИЧНИХ АМІНО¬СУЛЬ¬ФО¬¬НОВИХ КИСЛОТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАНИК  АЛЬОНА  ЗАХАРІВНА. 


ІДЕЇ КОНЦЕПЦІЇ «ЖИВОГО» ПРАВА ЄВГЕНА ЕРЛІХА У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЗАРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ. 


ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕРГЕЛЕС КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ. 


СУТНІСТЬ ТА СМИСЛИ ЛЮДИНИ В ПРАВОСЛАВ’Ї: МЕТОДОЛОГІЯ ФІЛОСОФСЬКО – РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУГЕРА Олександра Ігорівна. 


СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ МОНО- ТА ДИХРОМОФОРНИХ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЗОНДІВ ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ АТФ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пасічна Mайя Володимирівна. 


ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ МЕДІА-АУДИТОРІЙ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТБ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИЙМАК ВІКТОРІЯ ПАВЛІВНА . 


СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ФРН У СХІДНИХ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ У 1990 – 2005 РР.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рябухін Сергій Вікторович. 


СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ТРИМЕТИЛСИЛІЛГАЛОГЕНІДІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КЛОЧАК ОЛЕГ ЗІНОВІЙОВИЧ. 


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ДИПЛОМАТІЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН (1989–2004 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛИНЕЦЬ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ . 


КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ФОНДОВОГО РИНКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРДІЄНКО АРТУР ВІКТОРОВИЧ. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАКАРЕВИЧ АНТОНІНА СЕРГІЇВНА. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ВАКФУ В ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ XVI СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖИТКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ. 


АГРАРНЕ ПИТАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 РР.): ІСТОРІОГРАФІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЛІЗКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА. 


ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З МІЖНАРОДНИХ ПРИВАТНИХ СПОРТИВНИХ ВІДНОСИН СПОРТИВНИМ АРБІТРАЖНИМ СУДОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕРБИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА. 


ТВІР АРХІТЕКТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стецюк Олег Миколаєвич. 


СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГОМО- І ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 3d- МЕТАЛІВ З N- ТА N,O-ДОНОРНИМИ ЛІГАНДАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Щербина Богдан Сергійович. 


Абсолютні цивільні права: реалізація та захист.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лихачов Нікіта Сергійович. 


Парламентські процедури у сфері формування і діяльності уряду в Україн і та державах - членах Європейського Союзу.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Степанець Інна Олександрівна. 


РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гіренко Анна Тимофіївна. 


Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фесенко Галина Григорівна. 


Культурфілософські дискурси міських ландшафтів.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шпак Марія Мирославівна. 


Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Саф'янова Інна Сергіївна. 


МЕТАЛОКРАУНИ НА ОСНОВІ ПІКОЛІН- ТА ХІНОЛІНГІДРОКСАМОВИХ КИСЛОТ, ЩО МІСТЯТЬ КУПРУМ(ΙΙ) АБО КОБАЛЬТ(ΙΙ/ΙΙΙ) В МЕТАЛОМАКРОЦИКЛІЧНОМУ КОНТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИНКОВЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА. 


РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ РОБОЧОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАТИЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА. 


КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ТА КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕМЕНІЙ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ЗМІСТ ТА МЕЖІ ПЕРЕВІРКИ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Богуш Марина Костянтинівна. 


ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мешкіні Фар Сеїд Реза. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ni-Fe МАСИВНИХ ТА НАНЕСЕНИХ НА Al2O3 КАТАЛІЗАТОРІВ У РЕАКЦІЇ МЕТАНУВАННЯ СО2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЖЕНОВА Олена Володимирівна. 


ЗОВНІШНЯ СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ і ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРЕЧКО Оксана Юріївна. 


ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Телешун Ярослав Сергійович. 


ФІНАНСОВО-ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ В НЕСТАБІЛЬНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гринюк Діана Юріївна. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОРЛИК СВІТЛАНА ВЛАДИСЛАВІВНА. 


ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В ГАЛИЧИНІ ТА БУКОВИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 -1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖАМАН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ. 


РОЗВИТОК ЕТНОТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ МІСТІ (на прикладі м. Чернівці)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пономарьова Оксана Андріївна. 


СМИСЛОТВОРЧА РОЛЬ НАЗВ ЛЮДИНИ ЗА РОДОМ ЗАНЯТЬ У ВНУТРІШНЬОФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ (на матеріалі української, англійської та німецької мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кизима Олена Анатоліївна. 


СТРУКТУРА І МЕХАНІЗМИ АГРЕГАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ З ФУЛЕРЕНАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНДАУРОВА ХРИСТИНА ВАДИМІВНА. 


ЛАТИНСЬКОМОВНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ДОКУМЕНТ: ВІД ПАПСЬКОЇ БУЛЛИ ДО ГЕТЬМАНСЬКОГО УНІВЕРСАЛУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванова Ілона Ігорівна. 


Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК МАРІЯ СЕРГІЇВНА. 


ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В УКРАЇНІ, ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


МОДИФІКОВАНІ ВУГІЛЬНО-ПАСТОВІ ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ СПОЛУК ІНДОЛЬНОГО РЯДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Роїк Олександр Сергійович. 


АТОМНА СТРУКТУРА РОЗПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ З 3d- МЕТАЛАМИ (Mn, Fe, Co, Ni, Cu) ТА КРЕМНІЄМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЦІОН ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ І СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ПРОТЕОЛІТИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ БІЛКІВ ЯК ФАКТОР МЕТАБОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗА КИСЛОТНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яковенко Ніна Дмитрівна. 


ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ З НЕПРУЖНИХ МАТЕРІАЛІВ З МІКРОСТРУКТУРНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ТЕРМОМЕХАНІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОДУСТ ГАЛИНА ПЕТРІВНА. 


ПРОВІДНІСТЬ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО ZnSe ПРИ РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ЗБУДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТІХОВА ЄЛИЗАВЕТА ВОЛОДИМИРІВНА. 


БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛЯН ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛАДКА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА  . 


ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ТВОРЕННЯ НЕОФРАЗЕОЛОГІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКІФОРОВА ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА. 


ТИПИ ВІРТУАЛЬНИХ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ФОРУМНОМУ ПРОСТОРІ (на матеріалі англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЕЛЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ОСОБИСТІСТЮ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЗНІЧЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ТУНІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ АРАБСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДВОМОВНОСТІ (на матеріалі сучасних словників діалектної лексики)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИК ДЕНИС ЧАБОВИЧ. 


ЖАНРОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ XVIII – СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ТА ПОЕТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФОКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПОЕТИКА ПІДТЕКСТУ В ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ СИСТЕМАХ СХОДУ І ЗАХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРЧЕНКО МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ДЕНИСИК БОГДАН ГРИГОРОВИЧ. 


РЕКРЕАЦІЙНІ ОСЕРЕДКИ ТА ГЕОЕКОТОНИ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЕНКОВА ВЛАДИСЛАВА ГЕННАДІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКИРКО АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА. 


ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ХУДОЖНИКІВ УСРР (1920-ТІ – ПОЧАТОК 1930-Х РР.): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОНИПАЛЯК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ. 


ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИНСЬКИХ І ПІДСТАРШИНСЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (1943 – 1946 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АФАНАСЬЄВА НАТАЛЯ ЄВГЕНІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 501 — 600 з 3129
Початок | Поперед. | 4 5 6 7 8 | Наст. | Кінець Всі