Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

БІЛЕЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


АКТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ДЕЙКСИСУ У ГІПЕРТЕКСТІ (на матеріалі текстів-описів товарів комерційних Інтернет-сайтів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чекарева Євгенія Сергіївна. 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРИНЧАК ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ. 


ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЗИДЕНТІВ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврись Андрій Петрович. 


Моделі та методи формування портфелів проектів захисту територій від затоплення

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕДІРЧИК ІГОР ІГОРОВИЧ. 


ПЛАЗМОВО-КАТАЛIТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ВУГЛЕВОДНIВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Храбан Тетяна Євгенівна. 


КОНЦЕПТ ЖІНКА В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ(на матеріалі англійської, португальської,російської, української мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА   . 


ТИПОЛОГІЯ ПСЕВДОМОРФНИХ ПЕРСОНАЖІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна. 


ОНТОЛОГІЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОВКО ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ПРАВА НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАВИДЮК НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА . 


ЕКОСИСТЕМА ФРАНЦУЗЬКОГО ТВІТТЕРА У ДИСКУРСИВНІЙ ПЛОЩИНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САРАНЮК ЄВГЕНІЯ ВІТАЛІЇВНА. 


КОНЦЕПТ GLAMOUR У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАВИДЮК Лілія Михайлівна . 


НАРОДНА НАРАТИВНА ТРАДИЦІЯ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ: СТАТИКА ТА ДИНАМІКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОГОРІЛА МАРИНА СЕРГІЇВНА. 


ІМУНОМОДУЛЯТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКСТРАКТУ З ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН ПТАХІВ 9-ТИ ДІБ РОЗВИТКУ ЗА ІНДУКОВАНОЇ ІМУНОДЕПРЕСІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЕНЬКИЙ БОГДАН ІГОРОВИЧ. 


АРГУМЕНТАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В НІМЕЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі жанру ток-шоу)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Табурець Олеся Володимирівна. 


МЕХАНІЗМ ДЕРМАТОТРОПНОЇ ДІЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ МЕЛАНІНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕВИЦЬКА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванова Ірина Борисівна. 


Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білюк Анастасія Анатоліївна. 


ОЦІНКА ПРОТИПУХЛИННИХ, АНТИ-МЕТАСТАТИЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НОВОСИНТЕЗОВАНИХ n, π-ХЕЛАТНИХ КОМПЛЕКСІВ Pd2+ТА Pt2+ З N-АЛІЛТІОСЕЧОВИНАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСТАПЕНКО ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮМАЧІКОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА. 


СТІЙКІ СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ У НАУКОВОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ТЕКСТІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАТОГ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЕКОЛОГО-ГІДРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЙМ м. КИЄВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Смолій Андрій Валерійович. 


Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів на сучасному етапі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Клебанов Денис Олександрович. 


СТІК РОЗЧИНЕНИХ РЕЧОВИН У БАСЕЙНІ Р. ДУНАЙ У МЕЖАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козеренко Сергій Олександрович. 


Графи Маркова одновимірних динамічних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЕНЕЦЬ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


СЕЗОННА ТА ДОВГОТЕРМІНОВА МІНЛИВІСТЬ ОСНОВНИХ АЕРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ксьондзик Катерина Віталіївна. 


СТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СОМАТИЧНИХ ТА РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЯРНИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


АДМІНІСТРАТИВНА ДЕЛІКТОЛОГІЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЬОРДЯК ОКСАНА ВАСИЛІВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бриська Орислава Ярославівна. 


Микола Зеров як критик та теоретик перекладу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУЛЬГУН МАДЛЕНА ЕДУАРДІВНА. 


МЕТАЖАНР ПОДОРОЖІ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХІДНОГО ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стежко Світлана Орестівна. 


КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1920 – 1930 - х РОКІВ (С. ЧЕРКАСЕНКО, Л. СТАРИЦЬКА - ЧЕРНЯХІВСЬКА , І. МИКИТЕНКО, М. ІРЧАН)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Махно Михайло Федорович. 


МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЧІТКИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЧАСОВОГО РЕСУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИЖКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ПЛАГІАТ У СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОМУ ВИМІРІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРИРОДА ЯВИЩА ТА ІСТОРІЯ БОРОТЬБИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Царегородцев Ярослав Вячеславович. 


Асимптотичні властивості оцінок у лінійній та поліноміальній моделях із похибками в змінних

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО АЛЛА ІВАНІВНА. 


ОБРАЗНА СЕМАНТИКА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ХХ СТОЛІТТЯ В ІНТЕГРАТИВНОМУ ВИМІРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЮБИЧ ЛАРИСА ДМИТРІВНА. 


ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОМЕЛЬЧЕНКО ЛІЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ ІСПАНОМОВНИХ СОНЕТІВ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кожуховська Юлія Віталіївна. 


КОНЦЕПТ ПОДОРОЖ У НОВОГРЕЦЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іляш Святослав Андрійович. 


КІНЕТИКА ФОТОПРОВІДНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕКОМБІНАЦІЇ НЕРІВНОВАЖНИХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В БАР’ЄРНИХ СТРУКТУРАХ InGaAs/GaAs ТА Ge/Si

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Самусенко Петро Федорович. 


Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вірич Павло Анатолійович. 


ВПЛИВ НОВИХ ПОХІДНИХ 3-ЗАМІЩЕНИХ 1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІН-2- ОНІВ НА БРАДИКІНІН-ІНДУКОВАНЕ СКОРОЧЕННЯ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ ШЛУНКУ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОКАР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ І ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНИСЕВИЧ Антон Юрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сиротенко Антон Володимирович. 


ОБМЕЖЕНІ ТА ІНТЕГРОВНІ ЗІ СТЕПЕНЕМ р РОЗВ’ЯЗКИ РІЗНИЦЕВИХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИШКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Макарчук Віталій Володимирович. 


Правовий статус реєстрового козацтва в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Романюк Ірина Вікторівна. 


Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Клімчук Тарас Володимирович. 


КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНОЇ СМУГИ З ПІВНЕСКІНЧЕННИМИ ШТАМПАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ніколаєнко Аліна Володимирівна. 


ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ МОДУЛЬОВАНИХ СТРУКТУР У ПОТРІЙНИХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦІПКО АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. 


ГНОСЕО-ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коваленко Юлія Валентинівна. 


Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ЗАБОРОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ . 


ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кушнір Сергій Миколайович . 


ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрієнко Тетяна Петрівна. 


Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та російською)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІСАЄВА НАТАЛЯ СТАНІСЛАВІВНА. 


ҐЕНДЕРНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО КАНОНУ: КИТАЙСЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СПІЦИНА ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІЇВНА. 


ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «ВЛАДА» У ПЕРЕКЛАДАХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРІВ Х. АРЕНДТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОРЕНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ. 


ІГРОВІ ЗАДАЧІ З НЕЧІТКОЮ МНОЖИНОЮ АГЕНТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сембе Карина Альфредівна. 


МІФОДИСКУРС РОМАНІВ МАРІО ВАРГАСА ЛЬЙОСИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИМБАЛ СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ПРОСТІР (空间) І ЧАС (时间) У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі фразеологізмів чен’юй)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тищенко Катерина Олександрівна . 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ VATAN/БАТЬКІВЩИНА В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАНАРІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


МІГРАЦІЯ РОСІЙСЬКИХ СТАРООБРЯДЦІВ (друга половина XVII – початок ХХ століття)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПОТОЦЬКА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЖИТЛА КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТРЄЛЬЦОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА. 


КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Удовиченко Вікторія Віталіївна. 


Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьменко Наталія Олегівна. 


Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі правового регулювання земельних відносин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРЕДНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОВАЧОВА Аліна Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУБСЬКА Олена Анатоліївна. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАРЕНИК Олександр Сергійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИСИК ОКСАНА АНДРІЇВНА. 


ЕТНІЧНА ОСНОВА ТРОПЕЇЧНОЇ СИСТЕМИ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА ТА СРІБЛА ЯК МОДУЛЯТОРИ КІССПЕПТИН- ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ САМЦІВ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Попов Олексій Юрійович. 


РЕАКЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ТА СТРУКТУРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ БОР-МІСТКИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яковенко Олена Сергіївна. 


Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУСАК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА. 


ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩЕТИНІНА ГАННА СЕРГІЇВНА. 


МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ДЛЯ УКРАЇНИ Х-ВІРУСУ ХОСТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зубровська Ольга Миколаївна. 


ЛІПІДИ ТА ВТОРИННІ МЕТАБОЛІТИ КУТИКУЛИ ЛИСТКІВ У АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЯХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЗА ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лаврова Ольга Євгенівна. 


Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козлова Надія Олександрівна. 


Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛЬЧЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гриньків Марія Володимирівна. 


Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович. 


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФАРИННИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЬВОВ БОГДАН ЮРІЙОВИЧ. 


НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ГОСПОДАРСЬКО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЛАТ ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ковальчук Юлія Андріївна. 


Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ - початку ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Феделеш Еміль Михайлович. 


Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: господарсько-правовий аспект

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганул Антон Миколайович. 


Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751–1786)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРАБОВИЧ ТАДЕЙ БРОНІСЛАВОВИЧ. 


МІФОПОЕТИКА НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАРЧЕНКО ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ. 


РЕЧОВІ ПРАВА У ЗАКОНОДАВСТВІ, ДОКТРИНІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Овденко Валерія Миколаївна. 


Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних метакрилатів для оптоелектроніки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОТЛЯРОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ . 


ГУМАНІСТ І РЕФОРМАТОР: ОСВІТНІ, РЕЛІГІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ ФІЛІПА МЕЛАНХТОНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОГДАН ОЛЬГА ДМИТРІВНА. 


РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЛІССАК КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ. 


Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИКАЗЮК НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА. 


РОЗВИТОК СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТЕФАНЧУК МАРИНА МИКОЛАЇВНА . 


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСАУЛЕНКО Ігор Анатолійович. 


МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ В СИСТЕМІ НАУКА – БІЗНЕС – ДЕРЖАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Смолин Ярослав Васильович. 


Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВКО ЯНА АНАТОЛІЇВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ В АРКТИЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОПТА СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УХВАЛЕННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЧУК СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 601 — 700 з 3023
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі