Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА. 


КРЕМНЕЗЕМВМІСНІ ОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ, ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ АЛКІЛАМІНОФОСФОНОВИМИ ГРУПАМИ: СИНТЕЗ, БУДОВА ЗАКРІПЛЕНОГО ШАРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Автореферат: завантажити

	

Василик Ольга Іванівна. 


Узагальнення -субгауссових випадкових процесів та їх застосування

Автореферат: завантажити

	

МАХАНЬКОВА ВАЛЕРІЯ ГРИГОРІВНА . 


ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ 3d-МЕТАЛІВ З N-, О-ДОНОРНИМИ ЛІГАНДАМИ: ПІДХОДИ ДО СИНТЕЗУ, БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ

Автореферат: завантажити

	

САЙНЕЦЬКИЙ Олег Павлович . 


ФОРМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автореферат: завантажити

	

Тилищак Олександр Андрiйович. 


Матричнi зображення скiнченних груп над комутативними локальними кiльцями та їх застосування

Автореферат: завантажити

	

СВАВОЛЯ Ірина Зіновіївна  . 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДИБСЬКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. 


МЕТОДИКА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ УСНОГО ЯПОНСЬКОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Автореферат: завантажити

	

ТУЛЯКОВА КАТЕРИНА РОБЕРТІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ

Автореферат: завантажити

	

CТЕПАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ . 


РЕАКЦІЇ 4-АЛКОКСИ-2-ОКСОАЛК-3-ЕНОАТІВ З 1,3-БІНУКЛЕОФІЛАМИ В СИНТЕЗІ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ ТА ПІРИДИНУ

Автореферат: завантажити

	

ГУК МАРІЯ СЕРГІЇВНА . 


ЖІНКИ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ

Автореферат: завантажити

	

РАДЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. 


ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ХАРАКТЕРИСТИКА, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Автореферат: завантажити

	

Почаєвець Олена Олександрівна. 


ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ РІЧОК БАСЕЙНУ ТИСИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Балабін Віктор Володимирович. 


Теоретичні засади військового перекладу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИРИЧЕНКО Тамара Марківна . 


ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РЕУЦЬКОВ Олександр Геннадійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ПОПІВНЯК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА. 


ТЕЛЕФОННИЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАСИЛЕНКО Ксенія Микитівна. 


ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цибуляк Анастасія Геннадіївна. 


Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЕНКО МАРИНА ЮРІЇВНА. 


ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ КОРОЛІВСТВА ІТАЛІЯ (1861-1896 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кічмаренко Ольга Дмитрівна. 


Асимптотичний аналіз задач оптимального керування диференціальними і функціонально-диференціальними системами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТИЧИНСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ. 


ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ВОЯКІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ АРМІЙ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЦЮК ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА. 


ГРАФІТІ В СУЧАСНОМУ МІСТІ: ОСВОЄННЯ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОПЕЦЬКА ЮЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГІРНИК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАН Їцзінь . 


МОВНІ МАНІФЕСТАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БІНОМА ЇНЬ – ЯН (阴 阳) У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ІНШОМОВНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛЕКСЄЄНКО АНТОН ГРИГОРОВИЧ  . 


ГЕОЛОГІЯ ГАБРОЇДНИХ ІНТРУЗІЙ АРХІПЕЛАГУ ВІЛЬГЕЛЬМА ЗАХІДНОЇ АНТАРКТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Капустян Олена Анатоліївна. 


Оптимальне керування та гарантоване оцінювання у розподілених системах з малим параметром

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕЙНЕКА Артемій Вадимович. 


ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКТОРНО-МЕРЕЖЕВОЇ ТЕОРІЇ ДЛЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ АГЕНТНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Альхававша Мохаммад Нагар Свейлем. 


РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАМЕНСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ  . 


КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У США ТА УКРАЇНІ: КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕШЕНОК Уляна Сергіївна . 


ЕМПІРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОСНОВІ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИГАНЮК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАСЕНКО Олексій Юрійович. 


ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Соболєвський Ярослав Андрійович . 


СУТНІСНІ РИСИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ РАННЬОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ XVII – XIX СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сепетий Дмитро Петрович . 


ІНТЕРАКЦІОНІЗМ ЯК НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ: ПСИХОФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА В АНАЛІТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. 


БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЄЛІНГІО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА . 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН СУБ'ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ямненко Ростислав Євгенійович. 


Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЗЕРОВА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ МОЛОДІ З РІЗНИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕЩЕНКО ІВАН В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ . 


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ОЖИРІННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дзязько Олександр Григорович. 


Ізоморфнозаміщені складнооксидні сполуки та фази на основі РЗЕ і перехідних 3d- металів.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кравцова Зоріна Сергіївна. 


Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Навозенко Олександр Миколайович. 


Фотофізичні властивості та розробка композитів на основі ціанінових барвників для малоенергозатратних джерел світла

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кличковський Сергій Олексійович. 


Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Солодова Катерина Юріївна. 


Практика Європейського суду з прав людини у системі джерел адміністративного права

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Попко Вадим Вікторович. 


Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Наконечна Олеся Іванівна. 


Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Розора Ірина Василівна. 


Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТрегубенкоТетяна Миколаївна . 


Українські церковні музичні осередки кінця XVI –XVIII ст.: особливості формування та діяльності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОБЕЦЬ Наталія Олександрівна. 


СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛОГ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Супрун Володимир Миколайович. 


Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Колотуха Ігор Олександрович. 


ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ МІСТА КИЄВА: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛАЄНКО ТИМОФІЙ ЮРІЙОВИЧ . 


КВАНТОВО-МЕХАНІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРЯДІВ АТОМІВ, ЇХ КОВАЛЕНТНОЇ ТА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В БІОМОЛЕКУЛАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЗЬМЕНКО ОКСАНА МИРОСЛАВІВНА. 


ДРАМАТИЧНЕ БУТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ (ПЕРІОД ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВОЄН)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИГОРАК АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА . 


СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ У СВІТЛІ ІКОНОГРАФІЇ СТРАШНОГО СУДУ XV–XVIII СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Атаманчук Вікторія Петрівна . 


МОДЕЛЮВАННЯ ФІКЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЖА В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 20-50-Х РОКІВ ХХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСТЮЧЕНКО ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ . 


ПРАВОВІ ЗАСАДИ АСОЦІАЦІЇ У ВІДНОСИНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ Й МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКРАЇНОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Грицишин Анна Тарасівна. 


Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАР  ІРИНА ВАДИМІВНА . 


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІЖУНОВ Олександр Вікторович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕЗУСИЙ Вадим Вікторович. 


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЮГА Леся Юріївна. 


АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК Оксана Ярославівна. 


МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЄВИЙ Вадим Володимирович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ СУБ’ЄКТАМ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИЛІПСЬКА Ольга Юріївна. 


ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЗМІРИШИН ЕРНЕСТ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕХОВИЧ ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА. 


КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП РІВНОСТІ ГРОМАДЯН ПЕРЕД ЗАКОНОМ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАКАРЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО Ольга Володимирівна. 


КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ОНТОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ, АКСІОЛОГІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ, КОМПАРАТИВНА ЦІННІСТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАДИРАКА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА . 


ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРНУХА ІРИНА СЕМЕНІВНА. 


ВПЛИВ ТЕСТОСТЕРОНУ НА ЖОВЧНОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИСЦОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ. 


ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АЛГЕБРАЇЧНОЇ ТЕОРІЇ АВТОМАТІВ ДО ПРОБЛЕМ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЬСЬКИЙ МАРКІЯН МАРКІЯНОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАМБОРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ОЛЕГОВИЧ . 


ЗАКОНОМІРНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕКЕТОВ Олексій Геннадійович . 


МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННИХ АРХІТЕКТУР ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРТНИЦЬКА ВІТА ВІКТОРІВНА. 


СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ОСІБ З УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Колотілова Наталія Андріївна. 


Логіка та риторика: складові взаємозв’язку

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Саковська Олександра Юріївна. 


Поняття “corpus” у філософії св. Томи Аквінського

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кондратьєв Ігор Вікторович. 


ЛІВОБЕРЕЖНІ СТАРОСТВА КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ XIV – XVII СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Завадський Ігор Олександрович. 


Подільні коди та їх застосування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЗІМАН ГАННА МИХАЙЛІВНА. 


ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АКАДЕМІЧНОМУ ПИСЬМІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАЩИЛО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ АНГЛІЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тютюнник Марія Ізидорівна. 


ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРВАЦЬКА СВІТЛАНА БОГДАНІВНА. 


IНТЕРПРЕТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Канарська Ірина Сергіївна. 


Теоретико-множинні табличні операції та їх складність

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОХАН АЛІНА ВАСИЛІВНА. 


ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ В СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІЧКО РОМАН СЕРГІЙОВИЧ. 


СТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОБРОВЕЦЬ ОЛЬГА МАТВІЇВНА. 


Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914–1918 рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИМБАЛЮК Ольга Володимирівна. 


БІОФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ НАНОРОЗМІРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА МЕХАНОКІНЕТИКУ ВІСЦЕРАЛЬНИХ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАТВЄЄВА Олена Вікторівна. 


КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛІЗМУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЕОРГІЄВСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): типологічно-структурний і проблемно-тематичний аспекти

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Оніпко Зоряна Сергіївна. 


ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ ЛІБЕРТАРИЗМУ: ВИТОКИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРНЯВСЬКА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА. 


Комунікаційна модель медіапростору України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мельник Віктор Мирославович. 


ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ В ОКЦИДЕНТАЛЬНОМУ ТА ОРІЄНТАЛЬНОМУ ВИМІРАХ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЯШЕВИЧ АЛЬОНА МИХАЙЛІВНА. 


ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ І ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ НА ЖОВЧНОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРВІТИНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕРГУНОВА ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТИП ПРАВОРОЗУМІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕНЕЗИСУ І ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛЬ ХУДІРІ ЯСІР ХАМЗА САЛМАН. 


ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ, ТЕМАТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ YOUTUBE)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 1 — 100 з 3078
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі