Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Голіченко Ірина Ігорівна. 


Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів


	

Олійник Богдана Віталіївна. 


Групи ізометрій іалгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовамискінченності


	

Коротін Сергій Анатолійович. 


НЛТР СИНТЕЗ СПЕКТРІВ АТОМІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЗІР ДИСКУ І ГАЛО ГАЛАКТИКИ


	

Рижикова Марина Дмитрівна. 


Лінгвокультурні особливості англомовного лаудативного дискурсу


	

Кольцов Руслан Юрійович. 


Спецтема


	

Карпенко Олексій Володимирович. 


Спецтема


	

Щотова Юлія Миколаївна. 


Правовий механізм реалізацї функцій профспілок як суб'єктів трудового права


	

Падалка Антоніна Олександрівна. 


Удосконалення захисту трудових прав працівників


	

Зуб Геннадій Анатолійович. 


Правове регулювання соціального захисту суддів


	

Биков Артем Вячеславович. 


Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах


	

Суржик Ігор Олегович. 


Міфологічні засади української етнічної культури


	

Кондратьєва Ірина Владиславівна. 


Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій


	

Решетник Марія Миколаївна. 


Структурно-геологічна інформативність магнітних властивостей гірських порід докембрійського фундаменту (на прикладі Українського щита)


	

Мудрик Юрій Сергійович. 


Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії)


	

Гунченко Юрій Олександрович. 


Інформаційна технологія синтезу тренажерно-моделюючих систем інтенсивної підготовки підрозділів спеціального призначення


	

Гогуля Марина Петрівна. 


"Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика"


	

Яковенко Анастасія Сергіївна. 


Асимптомний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках


	

Млавець Юрій Юрійович. 


Простори випадкових величин F (Q) та їх застосування


	

Мельник Сергій Анатолійович. 


Динаміка розв"язків деяких стохастичних рівнянь параболічного типу


	

Жерновий Костянтин Юрійович. 


Дослідження систем обслуговування з пороговими стратегіями функціонування


	

Зінько Тарас Петрович. 


Аналіз і синтез алгоритмів для розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображення


	

П'ятниця Володимир Іванович. 


Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів


	

Веклич Анатолій Миколайович. 


Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів


	

Ханчич Валентина Миколаївна. 


Антропологічний зміст виховання у філософії Нового часу (XVII - сер. XVIII ст.)


	

Сторожук Світлана Володимирівна. 


Нація як об'єкт історико-філософського аналізу


	

Малахова Катерина Вікторівна. 


"Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Гурвіца)


	

Колісник Олександра Володимирівна. 


Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини ХХ століття


	

Грицишина Марія Володимирівна. 


Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма


	

Язвінська Олена Станіставівна. 


Теорія і практика феномену тілесності в психології


	

Шкуро Валентина Петрівна. 


Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій)


	

Чорней Марина Петрівна. 


Особливості сприймання та інтерпретації зовнішньості представників інших етнічних груп


	

Чаплінська Юлія Сергіївна. 


Корекція образу сім'ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді


	

Льошенко Олександра Андріївна. 


Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різними рівнем самоактуалізації


	

Лук'яненко Наталія Михайлівна. 


Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства


	

Корх Віра Михайлівна. 


Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці


	

Басюк Оксана Валеріївна. 


Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці


	

Куцевол Наталія Володимирівна. 


Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну


	

Паренюк Олена Юріївна. 


Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами ґрунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137Cs рослинами


	

Моргаєнко Олексій Олександрович. 


Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м'язів щурів за умов стресу


	

Вакал Сергій Євгенович. 


Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка


	

Соловей Тетяна Василівна. 


Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі


	

Розлач Вероніка Орестівна. 


Дослідження умов формування системи прогнозування максимального стоку на засадах математичного моделювання


	

Мельник Антон Анатолійович. 


Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра


	

Купрікова Івана Володимирівна. 


Просторово-часвова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін


	

Клок Сергій Володимирович. 


Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного півострова, в районі станцій "Академік Вернадський"


	

Басюк Тетяна Олександрівна. 


Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг)


	

Чуткий Андрій Іванович. 


Київський комерційний інститут (1906-1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичниї історії України


	

Хомич Інна Миколаївна. 


Історіографія розвитку архівної справи в Україні (друга половина 1950-х - 2012 рр.)


	

Ругаль Володимир Петрович. 


Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.)


	

Киридон Петро Васильович. 


Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 – 1964 років: інституціоналізація та функціонування


	

Середюк Наталія Григорівна. 


Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст)


	

Нерсесян Геннадій Арзуйович. 


Перетворені форми в економічних та соціокультурних процесах суспільного відтворення


	

Женжера Сергій Володимирович. 


Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз)


	

Огульчанська Оксана Анатоліївна. 


Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": прівняльна поетика


	

Міленіна Мілєна Михайлівна. 


Український фольклорний похвальний текст: динаміка і модифікації


	

Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна. 


Феномен давньої української літератури (XVI-XVIII століть) в літературознавчих студіях Івана Франка


	

Жорнокуй Уляна Василівна. 


Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича і Міхала Хороманського)


	

Дубина Ольга Андріївна. 


Стратифікація часу і простору в народній прозі


	

Данильченко Оксана Юріївна. 


Рецепція історичних образів в українському письменстві ХІХ ст.


	

Калашник Сергій Олександрович. 


Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)


	

Виноградова Оксана Миколаївна. 


Синьозелені водорості екстремальних місцезростань


	

Третяк Юлія Юріївна. 


Дискурсивний портрет та стратегії легітимізації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю


	

Суслова Марія Олексіївна. 


КОНЦЕПТ ISLAM В ІСПАНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ


	

Скрильник Сергій Вікторович. 


Ступені інферферентності у художньому та нехудожньому перекладі


	

Романченко Валерія Іванівна. 


Лінгвістичні аспекти становлення терміносистеми правових докуменів Європейського Союзу (на матеріалі німецької та шведської мов)


	

Ребенко Марина Юріївна. 


Об'єктивні та суб'єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі


	

Петренко Сергій Володимирович. 


Літературно-критичні ханри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аналіз


	

Іванченко Вікторія Олександрівна. 


Енологічна складова мовної картини світу сучасної Іранції: лінгвопрагматичний аспект


	

Захарченко Наталія Володимирівна. 


Лінгвостилістичні особливості полемічних трактатів Мартина Лютера


	

Грищенко Яна Сергіївна. 


Дискурсивність віршових творів: когнітивно-прагмативний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії ХVІІ-ХХ століть)


	

Колесник Андрій Леонідович. 


Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем


	

Галкін Олександр Анатолійович. 


Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних


	

Шевчук Олексій В'ячеславович. 


Конструктивно географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.)


	

Руденко Степан Валерійович. 


Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження


	

Михайленко Тетяна Ігорівна. 


Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України


	

Коренець Олександр Володимирович. 


Науково-методичні засади геоінформаційного картографування на основі інфраструктур просторових даних


	

Шоха Тетяна Петрівна. 


Правове регулювання екологічного страхування в Україні


	

Зеркаль Марина Володимирівна. 


Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст


	

Юдіцький Олександ Леонідович. 


Правове регулювання закупівель товарів, робіт і постуг за державні кошти


	

Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна. 


Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України


	

Прохоренко Катерина Андріївна. 


Клімат як об'єкт еколого-правової охорони в Україні


	

Поєдинок Валерія Вікторівна . 


Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект)


	

Максименко Максим Ігорович. 


Правове регулювання оптимізації структури замлекористування в Україні


	

Єфіменко Леонід Васильович. 


Права охорона цивільних прав та інтресів у нотаріальній діяльності


	

Шкільова Наталія Володимирівна. 


Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні


	

Сквірський Ілля Олегович. 


Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування


	

Петришина-Дюг Галина Григорівна. 


Проблеми правової інституалізації політичних партій в Україні


	

Красніцький Андрій Володимирович. 


Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях


	

Котенко Тетяна Вікторівна. 


Функціональне призначення місцевого самоврядування в громадянському суспільстві: теоретико-правовий аспект


	

Кушнір Вячеслав Григорович. 


Господарсько-побутова адаптація українців певденно-західного степу і Нижнього Подунав'я (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.)


	

Крутько Сергій Олександрович. 


Британсько-радянські відносини в роки прем'єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.)


	

Сокур Олеся Вадимівна. 


Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту


	

Ніщимна Світлана Олексіївна. 


Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері


	

Щербанюк Оксана Володимирівна. 


Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави


	

Лисецька Оксана Миколаївна. 


Нові узагальнення функцій Лежандра та їх застосування


	

Шевченко Вікторія Едуардівна. 


Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікаційрада Д 26.001.34 спеціальність 27.00.01


	

Ястремська Ірина Миколаївна. 


Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії


	

Яремович Петро Петрович. 


Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні


	

Якубовський Віталій Ігорович. 


Український вертеп: інтертекстуальний аспект


	

Яковенко Анатолій Іванович. 


Релігійна філософія і християнська теорлогія: проблема аксіологічного взаємозв'язку


Автореферати 2601 — 2700 з 3103
Початок | Поперед. | 25 26 27 28 29 | Наст. | Кінець Всі