Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Сенько Володимир Вікторович. 


Інституціоналізація громадської освіти в сучасних демократичних суспільствах


	

Сенчило Надія Олексіївна. 


Соціальна турецька новела першої половини ХХ століття: жанрові особливості, типологія героїв


	

Сенчик Ганна Андріївна. 


Каркасні координаційні полімери на основі 1,2,4-тріазоліл функціоналізованих адамантанів та діамантанів


	

Семикрас Василя Васильовича. 


Філософсько-методологічні основи правового вчення Б.Кістяківського


	

Семенченко Федор Григорович. 


Ціннісний вимір політичної діяльності


	

Семенко Тетяна Миколаївна. 


Облік та аудит податку на додану вартість на цукрових заводах


	

Семеніст Іван Васильович. 


Українсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки)


	

Седлерова Аліна Ігорівна. 


Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови)


	

Сахно Людмила Михайлівна. 


Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів


	

Саратова Юлія Миколаївна. 


Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти


	

Саліх Хіва Тахір. 


Інформаційна та композиційно-графічна модель щоденних періодичних видань Швеції (на прикладі газети "Афтонбладет)"


	

Салівон Анастасія Георгіївна. 


Дослідженя адаптації та відновлення в умовах іонізуючої радіації та важких металів на модельну екосистему


	

Сайтарли Інна Анатоліївна. 


Історичні типи соціальної культури


	

Савенков Сергій Миколайович. 


Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера


	

Саванець Людмила Михайлівна. 


Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект


	

Рябчук Анастасія Миколаївна. 


Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності


	

Рябчич Ярослав Євгенович. 


Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків


	

Русін Руслан Мирославович. 


Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст)


	

Рудська Антоніна Ігорівна. 


Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів


	

Рудницька Ганна Валеріївна. 


Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріаліх італійської преси


	

Руднєва Марина Григорівна. 


Географія виноробних кластерів світу


	

Руденко Сергій Валерійович. 


Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії


	

Рощин Дмитро Георгійович. 


Смисловжиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології


	

Россада Тетяна Володимирівна. 


Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм


	

Романченко Наталя Володимирівна. 


Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся


	

Романова Вікторія Олександрівна. 


Інститути глобального управління постбіполярної системи міжнародних відносин


	

Розанцев Георгій Михайлович. 


Поліоксометалат-аніони d-елементів V і VI груп в розчині та в складі солей


	

Решетняк Олена Марківна. 


Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії


	

Рагуліна Олена Юріївна. 


Функціональні властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування


	

Рабенко Сергій Львович. 


Захист прав суб’єктів господарювання міжнародним комерційним арбітражем


	

Пронюк-Возна Наталія Петрівна. 


Творча спадщина Івана Труша в контексті культуротворчих процесів в Україні (межі ХІХ - ХХ століття)


	

Прогонюк Людмила Юріївна. 


Особливості припинення трудового договору за п.3 ст.40 Кодексу законів про працю України


	

Прийменко Олександр Сергійович. 


Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі)


	

Приймак Олег Миколайович. 


Соціальна історія селянства Півдня України кінця ХІХ - початку ХХ століть


	

Призіглей Марії Олександрівна. 


Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства


	

Попов Сергій Анатолійович. 


Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів Українського Щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов'я)


	

Попов Андрій Валерійович. 


Асимптотичні наближення розв’язків крайових та спектральних задач в тонких областях


	

Полякова Анастасія Ігорівна. 


Тема релігії в журналах "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень"


	

Полюга Світлана Михайлівна. 


Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології)


	

Половніков Віктор Геннадійович. 


Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму


	

Пожидаєва Ірина Валентинівна. 


Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу блогосфери (на матеріалі англійської, російської, української і французької мов)


	

Подпружнікова Ольга Петрівна. 


Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти


	

Погребняк Олег Степанович. 


Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V) N,N-діетиланіліном


	

Платонова Айше Вадимівна. 


Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет


	

Пірон Іван Степанович. 


Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр.


	

Піменова Олена Володимирівна. 


Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин


	

Підвисоцький Ян Володимирович. 


Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів


	

Петрук Андрій Миколайович. 


Регулювання світового ринку інтелектуальної власності


	

Перцов Андрій Сергійович. 


Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності


	

Перепелятніков Георгій Петрович. 


Радиоэкологическое обоснование рационального ведения растениеводства при загрязнении территории радиоактивными выбросами после ядерных и радиационных инцидентов


	

Передерій Ірина Григоріївна. 


В'ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ ст.


	

Парасунько Богдан Петрович. 


Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ ст.


	

Пагіря Олександр Михайлович. 


Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942-1945 рр.


	

Осьодло Василь Ілліч. 


Психологічні засади становлення субєкта військово-професійної діяльності


	

Осіпчук Ірина Олегівна. 


Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області


	

Орловська Галина Михайлівна. 


Моніторинг, біологічні особливості та профілактика вірусних інфекцій сонішнику


	

Орлова Оксана Степанівна. 


Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання


	

Орищенко Ірина Олександрівна. 


Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св, Володимира в 30-х роках ХІХ--на початку ХХ ст.


	

Оржеховський Станіслав Петрович. 


Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень


	

Оноцький В'ячеслав Валерійович. 


Чисельне та комп'ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів


	

Онисенко Світлана Володимирівна. 


Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках


	

Олексійчук Людмила Валеріївна. 


Церковне право як християнська нормативна система


	

Огринчук Олександра Петрівна. 


Поетика дієслова у віршованих текстах М. Бажана та І. Драча


	

Огар Емілія Ігорівна. 


Новітня українська дитяча книга:соціокультурний, комунікативний і видавничий виміри


	

Овчаренко Олена Валеріївна. 


“Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та їх застосування”


	

Оверчук Оксана Леонідівна. 


Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства


	

Новікова Вікторія Валеріївна. 


Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень


	

Новіков Денис Олександрович. 


Особливості правового регулювання праці медичних працівників


	

Нікулін Сергій Леонідович. 


Геоінформаційна технологія вирішення прогнозно-пошуковиз задач за комплексом геолого-геофізичних і космічних даних


	

Ніколаєва Олександра Вікторівна. 


МІНЛИВІСТЬ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ JUNIPERUS EXCELSA BIEB. У КРИМУ


	

Нестеряк Юлія Миколаївна. 


Трансформація комунікаційного середовища у контексті сучасної медіаполітики України


	

Нестеренко Віктор Петрович. 


Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку


	

Непийвода Христина Дмитрівна. 


Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів


	

Некряч Ольга Василівна. 


ХУДОЖНІЙ ІСТОРИЗМ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА-ПРОЗАЇКА


	

Мостова Ніна Михайлівна. 


Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС)


	

Мостова Ірина Олександрівна. 


Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення


	

Мостепанюк Алла Володимирівна. 


Розвиток державно-приватного партнерства в трансформаційній економіці


	

Москаленко Станіслав Олексійович. 


Прогнозування дощових паводків на річках правобережжя Прип'яті на основі моделювання процесів їх формування


	

Москаленко Олена В'ячеславівна. 


Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання


	

Мороз Галина Василівна. 


Свобода суб'єктв як умова наукового пізнання (методологічний аналіз)


	

Моренець Ірина Миколаївна. 


Суфіксальне дієслівне словотворення у сучасній іспанській мові: семантичний аспект


	

Морарь Микола Васильович. 


Партійне лідерство у політичних процесах сучасної України


	

Мовчан Тетяна Михайлівна. 


Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві


	

Міщенко Анна Сергіївна. 


Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)


	

Мірошниченко Анна Казимирівна. 


Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства


	

Мілютіна Катерина Леонідівна. 


Психологія зміни життєвої стратегії особистості


	

Мельничук Наталія Олексіївна. 


Договірне правове регулювання відносин у сфері праці


	

Мельник Анастасія Павлівна. 


Лінгвокультурні особливості перекладів сучасних анімаційних фільмів (на матеріалі української, німецької та англійської мов)


	

Меленчук Ірина Борисівна. 


Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночастинок


	

Медведєва Марина Олександрівна. 


Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища


	

Мегела Катерина Іванівна. 


Відтворення дискурсивних маркерів в українських перекладах англовомних художніх творів


	

Машкін Володимир Вікторович. 


Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності


	

Матицин Олексій Ігорович. 


Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV-XVI століть


	

Маслов Анатолій Олександрович. 


Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст.


	

Марушева Олександра Анатоліївна. 


Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку


	

Маринець Катерина Василівна. 


Дослідження розв'язків нелінійних крайових задач на основі параметризації


	

Мандзюк Марина Григорівна. 


Міцелярна екстракція біологічно активних органічних та неорганічних сполук фазами на основі цетилпіридиній хлориду


	

Малишев Борис Володимирович. 


Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження


	

Малес Людмила Володимирівна. 


Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад


	

Макарова Зоріна Сергіівна. 


Конституційно-правовий статус глави уряду:порівняльно-правовий аспект


Автореферати 2801 — 2900 з 3103
Початок | Поперед. | 27 28 29 30 31 | Наст. | Кінець Всі