Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Попов Андрій Валерійович. 


Асимптотичні наближення розв’язків крайових та спектральних задач в тонких областях


	

Полякова Анастасія Ігорівна. 


Тема релігії в журналах "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень"


	

Полюга Світлана Михайлівна. 


Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології)


	

Половніков Віктор Геннадійович. 


Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму


	

Пожидаєва Ірина Валентинівна. 


Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу блогосфери (на матеріалі англійської, російської, української і французької мов)


	

Подпружнікова Ольга Петрівна. 


Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти


	

Погребняк Олег Степанович. 


Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V) N,N-діетиланіліном


	

Платонова Айше Вадимівна. 


Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет


	

Пірон Іван Степанович. 


Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр.


	

Піменова Олена Володимирівна. 


Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин


	

Підвисоцький Ян Володимирович. 


Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів


	

Петрук Андрій Миколайович. 


Регулювання світового ринку інтелектуальної власності


	

Перцов Андрій Сергійович. 


Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності


	

Перепелятніков Георгій Петрович. 


Радиоэкологическое обоснование рационального ведения растениеводства при загрязнении территории радиоактивными выбросами после ядерных и радиационных инцидентов


	

Передерій Ірина Григоріївна. 


В'ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ ст.


	

Парасунько Богдан Петрович. 


Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ ст.


	

Пагіря Олександр Михайлович. 


Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942-1945 рр.


	

Осьодло Василь Ілліч. 


Психологічні засади становлення субєкта військово-професійної діяльності


	

Осіпчук Ірина Олегівна. 


Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області


	

Орловська Галина Михайлівна. 


Моніторинг, біологічні особливості та профілактика вірусних інфекцій сонішнику


	

Орлова Оксана Степанівна. 


Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання


	

Орищенко Ірина Олександрівна. 


Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св, Володимира в 30-х роках ХІХ--на початку ХХ ст.


	

Оржеховський Станіслав Петрович. 


Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень


	

Оноцький В'ячеслав Валерійович. 


Чисельне та комп'ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів


	

Онисенко Світлана Володимирівна. 


Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках


	

Олексійчук Людмила Валеріївна. 


Церковне право як християнська нормативна система


	

Огринчук Олександра Петрівна. 


Поетика дієслова у віршованих текстах М. Бажана та І. Драча


	

Огар Емілія Ігорівна. 


Новітня українська дитяча книга:соціокультурний, комунікативний і видавничий виміри


	

Овчаренко Олена Валеріївна. 


“Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та їх застосування”


	

Оверчук Оксана Леонідівна. 


Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства


	

Новікова Вікторія Валеріївна. 


Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень


	

Новіков Денис Олександрович. 


Особливості правового регулювання праці медичних працівників


	

Нікулін Сергій Леонідович. 


Геоінформаційна технологія вирішення прогнозно-пошуковиз задач за комплексом геолого-геофізичних і космічних даних


	

Ніколаєва Олександра Вікторівна. 


МІНЛИВІСТЬ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ JUNIPERUS EXCELSA BIEB. У КРИМУ


	

Нестеряк Юлія Миколаївна. 


Трансформація комунікаційного середовища у контексті сучасної медіаполітики України


	

Нестеренко Віктор Петрович. 


Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку


	

Непийвода Христина Дмитрівна. 


Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів


	

Некряч Ольга Василівна. 


ХУДОЖНІЙ ІСТОРИЗМ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА-ПРОЗАЇКА


	

Мостова Ніна Михайлівна. 


Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС)


	

Мостова Ірина Олександрівна. 


Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення


	

Мостепанюк Алла Володимирівна. 


Розвиток державно-приватного партнерства в трансформаційній економіці


	

Москаленко Станіслав Олексійович. 


Прогнозування дощових паводків на річках правобережжя Прип'яті на основі моделювання процесів їх формування


	

Москаленко Олена В'ячеславівна. 


Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання


	

Мороз Галина Василівна. 


Свобода суб'єктв як умова наукового пізнання (методологічний аналіз)


	

Моренець Ірина Миколаївна. 


Суфіксальне дієслівне словотворення у сучасній іспанській мові: семантичний аспект


	

Морарь Микола Васильович. 


Партійне лідерство у політичних процесах сучасної України


	

Мовчан Тетяна Михайлівна. 


Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві


	

Міщенко Анна Сергіївна. 


Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)


	

Мірошниченко Анна Казимирівна. 


Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства


	

Мілютіна Катерина Леонідівна. 


Психологія зміни життєвої стратегії особистості


	

Мельничук Наталія Олексіївна. 


Договірне правове регулювання відносин у сфері праці


	

Мельник Анастасія Павлівна. 


Лінгвокультурні особливості перекладів сучасних анімаційних фільмів (на матеріалі української, німецької та англійської мов)


	

Меленчук Ірина Борисівна. 


Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночастинок


	

Медведєва Марина Олександрівна. 


Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища


	

Мегела Катерина Іванівна. 


Відтворення дискурсивних маркерів в українських перекладах англовомних художніх творів


	

Машкін Володимир Вікторович. 


Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності


	

Матицин Олексій Ігорович. 


Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV-XVI століть


	

Маслов Анатолій Олександрович. 


Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст.


	

Марушева Олександра Анатоліївна. 


Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку


	

Маринець Катерина Василівна. 


Дослідження розв'язків нелінійних крайових задач на основі параметризації


	

Мандзюк Марина Григорівна. 


Міцелярна екстракція біологічно активних органічних та неорганічних сполук фазами на основі цетилпіридиній хлориду


	

Малишев Борис Володимирович. 


Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження


	

Малес Людмила Володимирівна. 


Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад


	

Макарова Зоріна Сергіівна. 


Конституційно-правовий статус глави уряду:порівняльно-правовий аспект


	

Макаренко Юлія Валеріївна. 


Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників


	

Майданик Любов Романівна. 


Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України


	

Мазуренко Євген Олександрович. 


Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну


	

Ма Яньфей. 


Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика


	

Ляшенко Руслан Олегович. 


Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання


	

Лучканин Сергій Мирославович. 


Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект)


	

Лученко Анжеліка Ілларіонівна. 


Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості


	

Луняк Євген Миколайович. 


Козацька Україна XVI-XVII ст. у фрранцузьких історичних дослідженнях


	

Луньо Леся Євгенівна. 


"Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, ХІХ – перша половина ХХ ст.)"


	

Лотош Олександр Миколайович. 


Прямі іноземці інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України


	

Ломака Олександр Анатолійович. 


Етнічні процеси в Центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років ХХ століття (на матеріалів Кіровоградської області)


	

Лозовий Андрій Володимирович. 


Історія України в працях вчених Київського університету другої половини 1950-х – середини 1980-х років


	

Лобовик Борис Сергійович. 


Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права


	

Ліціс Олена Олегівна. 


Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу


	

Лісний Георгій Дмитрович. 


Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ


	

Ліндер Ярослав Миколайович. 


Дослідження практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом


	

Лікарчук Наталія Василівна. 


Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти


	

Литвиненко Олександр Ігорович. 


Методика комп'ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення


	

Литвиненко Володимир Вікторович. 


Стратегія збереження смислової компоненти журналіського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа)


	

Литвин Аліна Євгенівна. 


Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних технологій


	

Листвак Галина Богданівна. 


«Книга художника»: проблеми видавничого втілення


	

Лисенко Олена Миколаївна. 


Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності


	

Лещенко Марина Миколаївна. 


Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдингових структур


	

Леонова Інна Михайлівна. 


Особливості батьківсько-дитячих стосунків підлітків-учнів школи-інтернату


	

Лейбенко Людмила Володимирівна. 


Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, циркулюючих в Україні


	

Лежнєва Тетяна Миколаївна. 


Санкції в трудовому праві України


	

Легка Наталія Михайлівна. 


Література кінця ХХ століття в пошуках реальності (естетико-культорологічний аналіз)


	

Левков Ігорь Вікторович. 


Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовичщах


	

Левко Олександр Вадимович. 


Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри


	

Левітас Світлана Феліксівна. 


Міфопоетика жіночих образів в англійській готичній новелістиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.


	

Лазько Олексій Миколайович. 


Засоби доказування у цивільному праві


	

Лагутіна Катерина Василівна. 


Фінансовий механізм корпоративних злиттів і поглинань в Україні


	

Лагунова Ольга Сергіївна. 


Народознавча діяльність Агатангела Кримського


	

Кухаренко Олександра Вікторівна. 


Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем із післядією


	

Купченко-Гринчук Олексій Миколайович. 


Найманці та найманство в англійській армії в роки Столітньої війни (1337-1453 рр.)


	

Купрієнко Сергій Анатолійович. 


Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу


Автореферати 2801 — 2900 з 3067
Початок | Поперед. | 27 28 29 30 31 | Наст. | Кінець Всі