Зразки документів на утворення спеціалізованої вченої ради (зразок листаперелік документів)

Перший етап

Після закінчення роботи над дисертацією здобувач наукового ступеня подає її до розгляду на кафедру, де виконувалась робота. У місячний термін після рекомендації до захисту, висновок кафедри оформлюється як витяг з протоколу у 2 примірниках і підписується завідувачем кафедри, затверджується проректором з наукової роботи та скріплюється печаткою університету (зразок оформлення висновку для здобувачів наукового ступеня кандидата наук) (зразок оформлення висновку для здобувачів наукового ступеня доктора наук ). У висновку разом з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих зі співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук). Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Дисертаційні роботи приймаються до розгляду за умови дотримання здобувачем  академічної доброчесності (технічна перевірка дисертації, монографії, за допомогою системи Unichek, здійснюється в к. 8 Наукової частини) (зразок заяви)

Другий етап

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 затверджено "Положення про спеціалізовану вчену раду", у відповідності до якого, встановлений наступний перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня.

Спеціалізована вчена рада приймає дисертацію до попереднього розгляду за наявності наступних документів, які надають аспіранти (ад'юнкти), докторанти, здобувачі.


 • Заява на ім'я проректора з наукової роботи про прийняття дисертації до розгляду в спеціалізованій вченій раді, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (заява пишеться власною рукою на чистому папері А4, зразок заяви).
 • Довідка про оригнальнсть дисертації Unicheck (зразок)
 • Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники).
 • Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 • Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально (2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни збобувачем імені) (2 примірники). У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).
 • Посвідчення про складення кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309 (у 2-х примірниках: один примірник - оригінал, другий - копія).
 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури та ад'юнктури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 • Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально (2 примірники). У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені і легалізований. Якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально (для іноземців).
 • Витяги з наказів про зміну наукового керівника, спеціальності (за наявності), засвідчені підписом декана факультету (директора інституту) або їх заступниками з наукової роботи та печаткою факультету (інституту).
 • Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач ( 2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 • Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (консультанта). Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.
 • До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підпиcаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів,семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла - dis.doc (2 примірники). При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.
 • Для працівників підприємств, установ, організацій, заснованих на недержавній формі власності, визначається, що захист дисертації буде проведений за оплату, відповідно до затвердженого Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка кошторису:

 • захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) (українською мовою) - 27.200,00 грн.;
 • захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) (іноземними мовами) - 28.500,00 грн.
 • Аспіранти та здобувачі, які закінчили аспірантуру КНУ ім. Тараса Шевченка, отримують посвідчення про складені кандидатські іспити у відділі аспірантури відповідного факультету/інституту. Здобувачі, прикріплені до кафедри для написання дисертаційної роботи, отримують посвідчення про складені кандидатські іспити у кім.16 адміністративної будівлі.

  Всі зазначені документи здобувач подає вченому секретарю НДЧ (кім.11. адміністративна будівля). Документи розглядаються вченим секретарем НДЧ, після заповнення здобувачем електронної реєстраційної форми. Документи реєструються у науковій частині і повертаються здобувачу для подачі до розгляду у спеціалізовану вчену раду.


Третій етап

Для подачі повідомлення про захист дисертації готуються такі документи:


 • усі документи, передбачені другим етапом, які подавались на попередній розгляд дисертації;
 • підписаний висновок комісії спеціалізованої вченої ради (у 2-х примірниках) (вимоги до висновку);
 • відомості про офіційних опонентів (Додаток 10 до Положення про спеціалізовану вчену раду) за підписом секретаря спеціалізованої вченої ради (у відомостях вказуються публікації за останні 5 років, зразок оформлення) (у 2 примірниках);
 • витяг з протоколу спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту (у 2-х примірниках) (зразок витягу) . Документи здобувача залишаються у вченого секретаря НДЧ;
 • повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня у 2-х примірниках за підписом Голови спеціалізованої вченої ради (зразок оформлення повідомлення), завіряється підписом Вченого секретаря НДЧ та печаткою установи (Ректорат, канцелярія, к. 35) в установленому порядку;
 • на електронну скриньку Науково-консультаційного центру – e-mail: nkcentr@ukr.net здобувачем надсилаються такі документи:
 • - відсканований оригінал повідомлення у форматі TIFF, JPG або PDF;
  - текст повідомлення у форматі Word

У темі листа зазначається шифр спеціалізованої вченої ради, прізвище та ініціали здобувача, наприклад: Д.26.001.00_Петренко О.В.

Повідомлення розміщується на сайті МОН України з урахуванням встановлених термінів: подані до 10 числа поточного місяця повідомлення розміщуються у перший робочий день наступного місяця; подані до 25 числа поточного місяця повідомлення – у дванадцятий день наступного місяця.

Четвертий етап

Для тиражування та розсилання автореферату необхідно:


 • Подати на підпис до вченого секретаря НДЧ копію автореферату дисертації (формат А4) з підписом наукового керівника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.
 • Підписаний до друку автореферат, тиражувати та розіслати згідно списку розсилки, визначеного спеціалізованою вченою радою. Список розсилки автореферату підписує вчений секретар спеціалізованої вченої ради, візує вчений секретар НДЧ
 • Не пізніше ніж за місяць до захисту один примірник дисертації (з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради і печаткою факультету/інституту) та 2 примірники автореферату необхідно передати в Наукову бібліотеку ім. Максимовича (2 поверх, 8 кімната) та отримати про це довідку з бібліотеки. УВАГА! На період карантину, Наукова бібліотека приймає дисертації ЩОСЕРЕДИ з 10.00 до 15.00 (тел. 239-34-37)
 • Обов’язково на e-mail: nkcentr@ukr.net здобувачем надсилаються:
 • - Автореферат дисертації одним файлом, із зазначенням дати захисту (не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації);
  - Відскановані оригінали відгуків офіційних опонентів (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації);
  - Примірник дисертації в електронному вигляді (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації).
 • Для отримання листів офіційним опонентам подати в кім.16 Наукової частини списки розсилки з відмітками пошти, 8 авторефератів та довідку з бібліотеки.

 • УВАГА!!! Підставою для перерахування коштів за опонування на банківську картку опонента є заява офіційного опонента, копія ідентифікаційного коду та виписка з банківськими реквізитами (з обов'язковим номером IBAN), надана офіційному опонентові відділенням його банку (всі документи подаються здобувачем у к.16 НКЦ).
 • Для нарахування коштів за опонування дисертації, здобувач має принести заповнений бланк (форма для заповнення) , ксерокопії ідентифікаційних кодів опонентів (якщо опонент є працівником КНУ імені Тараса Шевченка, то тільки вписується в табличку номер його ідентифікаційного коду), заяву опонента з реквізитами банку. Якщо здобувач не надасть в к.16 НКЦ цей перелік документів, кошти за опонування нараховані не будуть!УВАГА!!!!

  За 10 днів до захисту в к.16 Наукової частини здобувач забирає особову справу при наявності відгуків офіційних опонентів, які РЕЄСТРУЮТЬСЯ в к. 16 Наукової частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка та передає їх до спеціалізованої вченої ради.


П'ятий етап

На захист дисертації наукового ступеня здобувач готує:


Шостий етап

Після захисту дисертаційної роботи атестаційна справа здобувача (дві окремі папки з документами оформленими згідно вимог МОН України, а саме:опис справи, що подається у МОН України ,опис справи, що залишається в архіві ), подається в кім.11 Наукової частини для перевірки.