Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Атестація докторів філософії

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка атестація здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

 

1 етап

Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача

 

1.      Дисертаційні роботи приймаються до розгляду за умови дотримання здобувачем  академічної доброчесності.

2.      Дисертація на правах рукопису має бути виконана відповідно до чинних вимог  МОН України  Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» Наказ МОН України від 12.01. 2017 № 40).

3.      Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше, ніж у трьох наукових публікаціях. Зокрема передбачено:

        не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які  входять до Організації Економічного Співробітництва та Розвитку та /або Європейського Союзу;

        статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових видань України (їх кількість залежить від наявності інших публікацій; замість однієї статті може бути зарахована монографія або розділ монографії, опублікованої у співавторстві);

        наукова публікація у виданні, віднесеному до першого-третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.

 


2 етап

 

Утворення разової спеціалізованої вченої ради

1.      Разова спеціалізована вчена рада (далі - Рада) утворюється зі спеціальності, з якої Університет має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

2.      Склад Ради – голова, два рецензенти, два опоненти - визначається вченою радою відповідного факультету/інституту, та на підставі клопотання Університету затверджується МОН України.

3.      Вчені, які пропонуються до складу Ради, повинні мати не менше трьох публікацій, опублікованих упродовж останніх п'яти років за науковим напрямом здобувача, з яких не менше однієї – у виданнях, проіндексованих у Scopus  або Web of Science.

4.      Щонайменше три науковці у складі Ради повинні мати ступінь доктора наук (голова ради, один із рецензентів, один з опонентів).

 

  3 етап

 

Попередня експертиза кваліфікаційної наукової роботи здійснюється відповідно до пп. 13, 14, 15 Постанови Кабінету Міністрів України №167

 

1.      Стан готовності дисертації аспіранта (ад’юнкта) до захисту визначається науковим керівником (керівниками), який готує (які готують) висновок з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання індивідуальних планів навчальної і наукової роботи (здобувачеві видається висновок наукового керівника у 2 примірниках).

 

2.       Здобувачеві видається академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми відділом аспірантури відповідного факультету/ інституту після завершення відповідної освітньо-наукової програми (зразок академічної довідки).

 

3.      Здобувач ініціює проведення попередньої експертизи, звернувшись із письмовою заявою на ім'я Голови вченої ради факультету/ інституту, де виконувалась дисертаційна робота, щодо підготовки висновку. Експертиза дисертації проводиться впродовж двох місяців із дня надходження заяви здобувача (Зразок).

 

4.      Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації вчена рада факультету/ інституту призначає двох рецензентів та визначає фахову кафедру (кафедри) для проведення фахового (міжкафедрального) семінару (здобувачеві видається Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту).

 

5.      Проводиться фаховий семінар. Рецензенти розглядають дисертацію та наукові публікації здобувача і за результатами фахового семінару готують висновок. У ньому, зокрема, зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам, п.10 постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у співавторстві. За результатами обговорення здобувач отримує висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (здобувачеві видається 2 примірники).

 

6.      Здобувач подає заяву на ім'я Голови вченої ради факультету/ інституту щодо утворення разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації за наявності позитивних висновку наукового керівника (керівників) та висновку фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (зразок).

 

 

4 етап

Затвердження разової спеціалізованої вченої ради МОН України

 

1.      Для утворення ради Вчений секретар НДЧ  подає до МОН України :

 

1)   клопотання про утворення Ради за підписом голови Вченої ради Університету з відповідним обґрунтуванням та інформуванням про наявність належних умов для функціонування Ради (Зразок);

2)     відомості про персональний склад Ради із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, місця основної роботи та наукових публікацій (Зразок);

3)     Копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів Ради;

4)   Картонна папка на зав'язках і 1 чистий диск CD-R або CD-RW;

5)   Пластиковий швидкозшивач.

2.      На електронну адресу phd.start.2019@ukr.net відповідальним співробітником Науково-консультаційного центру надсилається заповнений файл phd.xlsx (Зразок), (Зразок заповнення файлу).

3.      МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення щодо утворення Ради, про що видається відповідний Наказ та оприлюднюється на сайті МОН України у розділі «Атестація кадрів» .

 

 

5 етап

Подання документів до разової спеціалізованої вченої ради, проведення захисту дисертації і присудження ступеня доктора філософії

 

1.      Здобувач подає документи до Вченого секретаря НДЧ, який перевіряє  їх відповідність щодо п.16 постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», перелік яких є вичерпним:


1. Заява щодо проведення атестації здобувача в одному примірнику (зразок);

2. Копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця у двох примірниках;

3. Копія диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освітуу двох примірниках;

4. Копія свідоцтва про зміну імені здобувача (у разі потреби) у двох примірниках;

5. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку у двох примірниках;

6. Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми (оригінал);

7. Висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;

8. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;

9. Дисертація в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;

10. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку.

11. Перелік документів для нарахування коштів за опонування (табличка).

Оригінали документів, що подаються до ради відповідно до підпунктів 2-4 цього пункту, надаються раді і після прийняття заяви повертаються здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому порядку.

 

2.      Проректор з наукової роботи приймає рішення щодо подальшого порядку проходження, візуючи заяву здобувача.

 3.      Голова Ради приймає документи до розгляду, наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис.

 4.       У тижневий строк після прийняття документів до розгляду на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua розміщується інформація:

 1)      Про прийняття дисертації до розгляду (Форма повідомлення на сайт);

2)      Анотація дисертації (Зразок).

 5.      До МОН України надсилається повідомлення про прийняття дисертації до розгляду, яке розміщується на офіційному веб-сайті МОН третього робочого дня наступного місяця (Повідомлення до МОН  у форматі Word готувати за таким зразком)

 6.      У тижневий термін після прийняття документів до розгляду, голова Ради надає дисертацію та наукові публікації здобувача для вивчення опонентам.

 7.      У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають голові Ради підписані ними відгуки.

 8.      Після надходження до Ради відгуків опонентів члени Ради у робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації, яка призначається не пізніше ніж у тритижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента головою Ради. Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення захисту дисертації наукова громадськість інформується про дату проведення захисту дисертації. Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua.

 9.       Не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації відповідальний працівник Науково-консультаційного центру розміщує на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua в електронному вигляді:

 1)     примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних);

2)      висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;

3)      відгуки офіційних опонентів.

 10.  Під час проведення захисту дисертації окрім аудіофіксації, забезпечується відеофіксація. Запис засідання Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання.

 11. Після затвердження рішення Ради здобувач протягом 15 робочих днів готує пакет документів у двох примірниках (відповідний перелік подається у п.27) Один із них зберігається в Університеті, другий примірник атестаційної справи  здобувача надсилається до МОН України протягом місяця з дня захисту дисертації.

 12. Наказ МОН про затвердження рішення Ради на підставі рішення Атестаційної колегії МОН розміщується на офіційному веб-сайті МОН України.

 13. Вчений секретар НДЧ готує документи про видачу диплома доктора філософії на Вчену раду Університету.

 14. Вчена рада Університету приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом Університету та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua.

 15. Диплом доктора філософії державного зразка видається Університетом, відповідальними є співробітники Науково-консультаційного центру.