Атестація докторів філософії 

згідно Порядку присудження ступеня доктора філософії № 44


У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка атестація здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» та "Порядку проходження документів, які подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка" від 11 квітня 2022 р. №15. 


1 етап - Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача і підготовки дисертації

1.1 Академічна довідка про виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми затвердженого зразка оформлюється та видається відповідальним за супровід аспірантів профільного факультету/ ННІ після узгодження з відповідальним працівником Науково-консультаційного центру. З метою перевірки та узгодження заповнена форма (зразок 1) надсилається на електронну адресу Науково-консультаційного центру та відділу аспірантури: nkz_dovidka@ukr.net та aspirant_office@ukr.net

1.2. Дисертація на правах рукопису має бути оформлена відповідно до чинних вимог МОН України державною або англійською мовою (Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

1.3. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, до яких зараховуються:

1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом зі здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту);

2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації;

4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

5) наукові публікації у виданнях, віднесених до першого-третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports; кожна з таких публікацій прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

1.4. Науковий керівник (керівники) готує (готують) висновок з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання індивідуальних планів навчальної і наукової роботи, який засвідчує ступінь готовності дисертації аспіранта (ад’юнкта) до захисту. Висновок наукового керівника завіряється печаткою факультету/ ННІ з обов’язковим проставленням дати (здобувачеві видається висновок наукового керівника у 1 примірнику).

1.5. Дисертація приймається до розгляду за умови дотримання здобувачем академічної доброчесності. Для технічної перевірки дисертації за допомогою системи Unichek здобувач пише заяву (зразок 2) та разом з електронним примірником дисертації надсилає на e-mail: office.nkcentr@knu.ua

Після технічної перевірки експерт, який призначається факультетом/ННІ здійснює науково-технічну експертизу та готує довідку про оригінальність дисертації здобувача (зразок 3).

2 етап - Проведення попередньої експертизи кваліфікаційної наукової роботи

2.1.Здобувач звертається до декана факультету/ директора ННІ з письмовою заявою (зразок 4) щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Декан факультету/ директор ННІ визначає профільну кафедру (кафедри) для проведення публічної презентації здобувачем наукових результатів дисертації та її обговорення. До заяви здобувач додає такі документи:

1) дисертація в друкованому (1примірник) та електронному вигляді;

2) наукові публікації (або їх копії);

3) академічна довідка (1примірник);

4) висновок наукового керівника (керівників) (1 примірник).

2.2. Завідувач профільної кафедри призначає рецензентів з числа науково-педагогічних співробітників кафедри та/ або запрошених фахівців інших кафедр (які в подальшому можуть бути рекомендовані також і до складу разової ради). Рецензенти розглядають дисертацію та наукові публікації здобувача та доповідають про результати, беруть безпосередню участь у обговоренні представленої дисертації на засіданні кафедри (міжкафедральному семінарі). Попередня експертиза дисертації проводиться не більше двох місяців та не менше 12 календарних днів з дня надходження заяви здобувача до декана факультету/ директора ННІ (дата поруч з відповідною візою декана факультету/ директора ННІ).

2.3. Головуючим на засіданні кафедри може бути: завідувач профільної кафедри, заступник декана факультету/ директора ННІ, декан факультету/ директор ННІ. Науковий керівник здобувача не може бути головуючим на засіданні кафедри.

2.4.За результатами обговорення та проведення публічної презентації здобувачем наукових результатів дисертації профільною кафедрою готується Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, в якому також зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам п. 6 «Порядку», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у співавторстві. Також подаються пропозиції щодо кандидатур до складу разової спеціалізованої вченої ради (далі – разова рада), які оформлюються відповідно до Додатку 1.

2.5.Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару) зі слайдами, підписується головуючим на засіданні кафедри (міжкафедрального семінару) – завідувачем кафедри, візується деканом факультету/ директором ННІ. Висновок оформлюється протягом місяця з дня проведення засідання кафедри (зразок 5).

2.6. Висновок та відомості про персоналний склад разової ради оформлені за формою Додатку 1 та копії дипломів членів ради перевіряються Вченим секретарем НДЧ.

3 етап - Утворення та оприлюднення інформації про утворення разової спеціалізованої вченої ради

3.1.Здобувач подає письмову заяву на ім’я голови вченої ради факультету/ ННІ щодо утворення разової ради для проведення захисту дисертації за наявності позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (зразок 6).

До заяви здобувач додає такі документи:

1) Дисертація в друкованому (1примірник) та електронному вигляді.

2) Наукові публікації (або їх копії).

3) Академічна довідка (1примірник).

4) Висновок наукового керівника/ керівників (1 примірник).

5) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (1 примірник).

6) Висновок про науково-технічну експертизу дисертації щодо дотримання здобувачем академічної доброчесності.

3.2.Вчена рада не пізніше двох місяців з дня отримання заяви здобувача утворює разову раду у складі п’яти осіб – голови разової ради, двох рецензентів та двох офіційних опонентів. (зразок)

3.3. Вчені, які пропонуються до складу разової ради, повинні мати не менше трьох наукових публікацій за тематикою дослідження здобувача, опублікованих упродовж останніх п’яти років до дати утворення разової ради та після присудження вченому ступеня доктора філософії (кандидата наук) відповідно до вимог п.14 «Порядку».

3.4. Ступінь доктора наук у складі Ради повинен мати щонайменше один вчений – голова ради, рецензенти та опоненти можуть бути як докторами філософії (кандидатами наук), так і докторами наук.

3.5. Вчений секретар НДЧ на підставі рішення вченої ради факультету/ ННІ видає Наказ про утворення разової ради. На момент видачі Наказу забороняється вносити буд які правки до дисертації.

Перелік документів, які подає здобувач вченому секретарю НДЧ:

1. Заява, написана від руки на ім’я проректора з наукової роботи про прийняття до розгляду у разову спеціалізовану вчену раду (зразок).

2. Академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми.

3. Висновок наукового керівника/ керівників (1 примірник).

4. Довідка про перевірку дисертації на академічну доброчесність.

5. Заява на ім’я декана факультету/директора ННІ щодо отримання висновку про наукову новизну.

6. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (1 примірник) та Додаток 1 (Відомості про членів разової спеціалізованої вченої ради) (приклад заповнення Відомості)

7. Заява на ім’я голови вченої ради факультету/ ННІ щодо утворення разової ради для проведення захисту дисертації.

8. Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/ ННІ щодо утворення разової ради для проведення захисту дисертації (зразок).

9. Ксерокопія першої сторінки паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

10. Копія диплома про вищу освіту.

11. Копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби).

12. 1 примірник прошитої Дисертації підписаний та завірений на факультеті/інституті (обов'язково потрібно прошити файлик в кінці дисертації) та електронному вигляді завірена електронним підписом здобувача (інструкція як поставити підпис).

13. Копії наукових публікацій, у яких висвітлено наукові результати дисертації.

14. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури.

15. Письмові згоди офіційних опонентів, згідно п.15 Постанови № 44 «Порядку присудження ступеня доктора філософії» (зразок).

16. Заповнена табличка для нарахування коштів опонентам (зразок)

17. Електронні варіанти документів надсилаються після перевірки документів вченим секретарем НДЧ (пам’ятка додається).

18. Анкета здобувача у форматі PDF з особистим підписом для замовлення диплома доктора філософії в базі ЄДЕБО (зразок)

3.6. Протягом п’яти робочих днів з дати видання наказу про утворення разової ради відповідальний працівник Науково-консультаційного центру :

1) на офіційному веб-сайті http://scc.univ.kiev.ua оприлюднює електронну копію дисертації у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу); (інструкція як поставити підпис)

2) інформацію про склад разової ради та посилання на веб-сайт http://scc.univ.kiev.ua, де буде здійснюватись трансляція захисту дисертації здобувача;

3) вносить інформацію про утворення разової ради до Інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості освіти (Додатку 1);

4) подає електронний примірник дисертації до державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та до локального репозитарію наукової бібліотеки імені М.Максимовича.

5) передає друкований примірник дисертації до наукової бібліотеки імені М.Максимовича, про що отримує відповідну довідку із зазначенням дати;

4 етап - Підготовка до захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії

4.1. Протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про утворення разової ради кожен рецензент подає голові ради рецензію, кожен офіційний опонент – відгук. Рецензенти і офіційні опоненти забезпечують об’єктивність підготовлених ними рецензій і відгуків, засвідчують їх власними підписами та відбитками печаток закладів за основним місцем роботи.

4.2. Рецензії та відгуки реєструються в к. 16 Науково-консультаційному центрі Університету та передаються голові разової ради. 

УВАГА! Після реєстрації оригіналів, здобувач надсилає на почту office.nkcentr@knu.ua Електронні копіі рецензій та відгуків офіційних опонентів у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису рецензента (офіційного опонента), що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), а відповідний працівник НКЦ оприлюднює їх на офіційному веб-сайті Університету http://scc.univ.kiev.ua.

4.3. Голова разової ради відповідає за своєчасність на почтуподання рецензій та відгуків офіційних опонентів. У разі неподання рецензії (відгуку) у встановлений строк або подання з порушенням встановленого строку голова ради ініціює перед вченою радою факультету /ННІ питання про зміну відповідного члена ради.

4.4. Протягом трьох робочих днів з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку офіційного опонента) члени разової ради погоджують та призначають дату, час, місце проведення публічного захисту дисертації, яка призначається не раніше ніж через два тижні, не пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження останньої рецензії та /або відгуку офіційного опонента.

4.5.Відповідальним працівником Науково-консультаційного центру інформація про дату, час, місце проведення публічного захисту дисертації оприлюднюється на офіційному веб-сайті http://scc.univ.kiev.ua та вноситься до інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості освіти.


5 етап - Проведення публічного захисту дисертації

5.1.Під час проведення захисту дисертації забезпечується трансляція в режимі реального часу на офіційному веб-сайті Університету http://scc.univ.kiev.ua.

5.2. Порядок проведення захисту дисертації регламентований у Додаток 2.

5.3. Разова рада за результатами голосування оформлює рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії, яке підписується головою разової ради та скріплюється відбитком печатки Університету (Зразок 8, за формою, затвердженою Наказом МОН України від 22 квітня 2019 року № 533 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n22).

5.4. Невід’ємною частиною рішення є відеозапис трансляції захисту дисертації, на який накладається кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка Університету, які базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та кваліфікованому сертифікаті електронної печатки (відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»).

6 етап - Підготовка документів після захисту дисертації

6.1. Відповідальний працівник Науково-консультаційного центру після прийняття рішення разовою радою про присудження ступеня доктора філософії оприлюднює на офіційному веб-сайті Університету http://scc.univ.kiev.ua:

1) протягом трьох робочих днів – рішення разової ради, відеозапис трансляції захисту дисертації;

2) протягом п’яти робочих днів – інформацію про результати захисту дисертації до інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості освіти.

6.2. Протягом десяти робочих днів з дня видачі диплому відповідальний працівник факультету/ННІ/Науково-консультаційного центру додає копію рішення разової ради, засвідчену головою разової ради до друкованого примірника дисертації, що зберігається в науковій бібліотеці імені М.Максимовича.

6.3. Протягом 30 календарних днів здобувач формує Атестаційну справу доктора філософії, яку підписує Вчений секретар Караульна Н.В. Перелік документів Атестаційної справи (опис), супровідний лист (зразок), титулка (зразок). Здобувач реєструє ОКД в УкрІНТЕЇ та докладає до справи (пам'ятка

7 етап - Присудження ступеня доктора філософії та видача диплома

7.1. Вчений секретар НДЧ на підставі рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту готує та видає наказ про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.

7.2. Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказом Університету про видачу диплома доктора філософії.

7.3. Диплом доктора філософії оформлюється за формою, затвердженою МОН України, опис бланку диплома затверджений Вченою радою Університету 03.02.2020, протокол №7, видається Науковою частиною Університету.


Атестація докторів філософії 

за Тимчасовим порядком присудження ступеня доктора філософії № 167

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка атестація здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії» та "Порядку проходження документів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, які подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії" від 30 червня 2020 р. №12.

 

1 етап

Вимоги до рівня підготовки дисертації і наукової кваліфікації здобувача

 

1.1.  Дисертаційні роботи приймаються до розгляду за умови дотримання здобувачем  академічної доброчесності (технічна перевірка дисертації, монографії, за допомогою системи Unichek, здійснюється в к. 8 Наукової частини) (зразок заяви). Довідка про оригнальнсть дисертації Unicheck (зразок)
1.2.  Дисертація на правах рукопису має бути виконана відповідно до чинних вимог  МОН України  («Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» Наказ МОН України від 12.01. 2017 № 40)
1.3.  Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше, ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають осовний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:
–        не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які  входять до Організації Економічного Співробітництва та Розвитку та /або Європейського Союзу;
–        статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових видань України (їх кількість залежить від наявності інших публікацій; замість однієї статті може бути зарахована монографія або розділ монографії, опублікованої у співавторстві);
       Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого-третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.
1.4.  Відділ аспірантури профільного факультету/ інституту, після узгодження з Науково-консультаційним центром (заповнена форма для перевірки надсилається на електронну адресу: nkz_dovidka@ukr.net), надає здобувачеві академічну довідку про завершення (виконання) ним відповідної освітньо-наукової програми (зразок1 – академічна довідка). Обов'яково разом  академічною довідкою, здобувач надає скріншот з ЄДЕБО "Основні дані картки" за підписом зав.аспірантури
Увага !!! Реєстраційний номер та дата реєстрації академічної довідки є обовязковою у відділі аспірантури факультеті/інституту Університету.
1.5.  Науковий керівник (керівники) готує (готують) висновок з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання індивідуальних планів навчальної і наукової роботи, який засвідчує ступінь готовності дисертації аспіранта (ад’юнкта) до захисту. Висновок наукового керівника завіряється печаткою факультету/ інституту з обов’язковим проставленням дати (здобувачеві видається висновок наукового керівника у 2-х примірниках).

 


2 етап

Проведення попередньої експертизи кваліфікаційної наукової роботи


2.1. Здобувач ініціює проведення попередньої експертизи дисертації, звернувшись із письмовою заявою щодо підготовки висновку на ім'я голови вченої ради факультету/ інституту, де виконувалась дисертаційна робота (зразок 2). Також до засідання вченої ради факультету/ інституту подаються відомості про рецензентів (зразок 3).

2.2. Експертиза дисертації проводиться упродовж двох місяців із дня надходження заяви здобувача до Вченої ради факультету /інституту.

2.3. Вчена рада факультету/ інституту призначає двох рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та визначає фахову кафедру (кафедри) для проведення фахового (міжкафедрального) семінару.

2.4. Головуючим на засіданні фахового семінару можуть бути: декан факультету/ директор інституту, заступник декана факультету/ директора інституту з наукової роботи, завідувач профільної кафедри.

2.5. Рецензенти розглядають дисертацію та наукові публікації здобувача і за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, в якому також зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам п.10 Постанови Кабінету Міністрів України «Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у співавторстві (2 примірники).

2.6. Здобувач отримує висновок фахового семінару, який оформлюється за встановленим зразком як витяг з протоколу засідання фахового семінару, на якому обов’язково присутні не менше ніж 3 доктори наук зі спеціальності, з якої виконувалась дисертація, підписується головуючим на засіданні, рецензентами, затверджується проректором з наукової роботи і скріплюється печаткою Університету (перша сторінка).


3 етап

Утворення та затвердження разової спеціалізованої вченої ради


3.1. Здобувач подає заяву (зразок 4) на ім'я голови вченої ради факультету/ інституту щодо утворення разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації за наявності позитивних висновків наукового керівника (керівників) та фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

3.2. Разова спеціалізована вчена рада (далі – Рада) утворюється зі спеціальності, з якої Університет має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

3.3. Склад Ради – голова, два рецензенти, два опоненти – визначається вченою радою відповідного факультету/ інституту та на підставі клопотання Університету затверджується МОН України.

3.4. Вчені, які пропонуються до складу Ради, повинні мати не менше трьох публікацій, опублікованих упродовж останніх п'яти років за науковим напрямом здобувача, з яких щонайменше одна – у виданнях, розміщених у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та/ або Web of Science Core Collection.

3.5. Ступінь доктора наук у складі Ради повинні мати щонайменше троє вчених (голова ради, один із рецензентів, один з опонентів).

3.6. Для утворення ради на підставі рішення вченої ради профільного факультету/ інституту, висновків наукового керівника і фахового семінару здобувач на електронну адресу phdaspirant@ukr.net  надсилається для перевірки заповнений файл phd.xlsx (зразок 7), (Зразок заповнення файлу), клопотання на ректора (зразок 5) (ліцензійний обсяг звіряти тут), відомості про персональний склад Ради (зразок 6), академічна довідка, скан-копія першої сторінки фахового семінару та витяг Вченої ради про утворення ради.

3.7. Після перевірки, для утворення ради здобувач приносить в НКЦ к.16 такі документи:

1) клопотання Університету про утворення Ради (зразок 5) ;

2) відомості про персональний склад Ради із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових публікацій (зразок 6);

3) копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів Ради.

4) Пластиковий швидкозшивач.

УВАГА!!! Згідно з розпорядженням МОН України, документи на створення рад повинні бути передані в МОН до 10 грудня 2021 року! (розпорядження)

3.8. МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення щодо утворення і затвердження складу Ради, про що видається та оприлюднюється на сайті МОН України відповідний наказ (розділ «Атестація кадрів»).

 

 4 етап

Подання документів до разової спеціалізованої вченої ради, проведення захисту дисертації


4.1. Здобувач подає до Вченого секретаря НДЧ перелік документів, визначених п.16 Постанови Кабінету Міністрів України «Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії»:

1) Заява щодо проведення атестації здобувача в одному примірнику (зразок 8) та

  • Довідка про оригнальнсть дисертації Unicheck (зразок)

 2) Копія першої сторінки паспорта громадянина України та закордонний паспорт (за наявності) або паспортного документа іноземця у двох примірниках, завірені в установленому порядку;

3) Копія диплома магістра (спеціаліста), завірений в установленому порядку. У разі, коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту у двох примірниках;

4) Копія свідоцтва про зміну прізвища або імені здобувача (у разі потреби) у двох примірниках;

5) Витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку у двох примірниках;

6) Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми (оригінал та копія);

7) Висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу в одному примірнику;

8) Висновок фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;

9) Витяг з протоколу Вченої ради про призначення рецензентів для проведення експертизи дисертаційного дослідження (один примірник);

10) Витяз з протоколу Вченої ради про утворення разової ради (один примірник);

11) Дисертація завірена в установленому порядку - в друкованому (один примірник) та електронному вигляді;

12) Анотація (два примірника);

13) Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку.

14) Перелік документів для нарахування коштів за опонування (табличка)

УВАГА!!! Для оформлення оплати праці голови та рецензентів здобувачеві необхідно
подати в к.№16 Наукової частини (Адміністративна будівля, вул. Л. Толстого, 14-А;  тел. 044/ 239-33-85) заповнену таблицю з даними.

      Перелік документів для  нарахування коштів офіційним опонентам:

1) заповнена таблиця з даними на офіційних опонентів,

2) ксерокопії ідентифікаційних кодів опонентів,

3) заяви офіційних опонентів та обов’язково виписка з банківськими реквізитами, що надається офіційному опонентові відділенням його банку.

Оригінали документів, що подаються до Ради відповідно до підпунктів 2-4 цього пункту, надаються Раді і після прийняття заяви повертаються здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому порядку.

4.2. Проректор з наукової роботи приймає рішення щодо подальшого порядку проходження, візуючи заяву здобувача.

4.3. Голова Ради приймає документи до розгляду, наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис.

4.4. У тижневий строк після прийняття документів до розгляду на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua розміщується:

1) повідомлення про прийняття дисертації до розгляду(Вчений секретар візує два екземпляра) (зразок 9 – форма повідомлення на сайт);

2) відскановий оригінал повідомлення про прийняття дисертації до розгляду у форматі .pdf;

3) анотація дисертації (зразок 10);

4) повідомлення для МОН України (зразок 11 – повідомлення до МОН України у форматі Word).

4.5. До МОН України надсилається повідомлення про прийняття дисертації до розгляду, яке розміщується на офіційному веб-сайті МОН третього робочого дня наступного місяця.

4.6. Упродовж тижня після прийняття документів до розгляду, голова Ради надає дисертацію та наукові публікації здобувача для вивчення опонентам.

4.7. У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають голові Ради підписані ними відгуки (у двох екземплярах), які реєструються в Науковій частині к. 16 не пізніше ніж за 10 робочих днів до захситу.

4.8. Після надходження до Ради відгуків опонентів члени Ради у робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації, яка призначається не пізніше ніж у тритижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента головою Ради. Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення прилюдного захисту дисертації наукова громадськість інформується про дату проведення захисту дисертації. Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua.

4.9. Не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації відповідальний працівник Науково-консультаційного центру розміщує на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua в електронному вигляді:

1) примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних);

2) висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;

3) відгуки офіційних опонентів, ЗАРЕЄСТРОВАНІ у к.16 Наукової частини.

4.10. Під час проведення захисту дисертації забезпечується аудіо- та відеофіксація. Запис засідання Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання. На засідання спеціалізованої ради дисертант готує: реєстраційну картку присутності (зразок), протокол голосування (зразок), бюлетні (зразок), проект рішення ради (зразок)

УВАГА!!! При проведенні захисту дотримувати порядку денного (Зразок)

УВАГА!!! Головам спеціалізованих разових рад по присудженню ступеня доктора філософії!

 Якщо засідання ради проводиться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу або в разі участі в засіданні одного із опонентів з використанням засобів відеозв’язку, таємне голосування проводиться з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність та ідентифікацію всіх учасників такого голосування. Програмне забезпечення (засіб) для проведення таємного голосування застосовується за рішенням ради, відповідно до абз. 7 п. 22 Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 (зі змінами від 21.10.2020 р. №979).

!!! ЯКЩО захист проводиться ONLINE, то Замість бюлетенів, готується скріншот голосування та протокол онлайн голосування (зразок), (зразок реєстраційної картки присутності), (Опис атестаційної справи до МОН) (Опис атестаційної справи в архів)

4.11. Після затвердження рішення Ради здобувач протягом 15 робочих днів готує пакет документів у двох примірниках (відповідний перелік подається у п.27 Постанови Кабінету Міністрів України «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії»). Один примірник атестаційної справи здобувача зберігається в Університеті, другий примірник – надсилається до МОН України ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ з дня захисту дисертації. (Опис атестаційної справи до МОН) (Опис атестаційної справи в архів

5 етап

Присудження ступеня доктора філософії

 

5.1. МОН України, на підставі рішення Атестаційної колегії, видає та розміщує на офіційному веб-сайті МОН України Наказ про затвердження рішення разової спеціалізованої вченої ради Університету.

5.2. Вчений секретар НДЧ, на підставі Наказу МОН України, готує документи про видачу диплома доктора філософії на Вчену раду Університету.

5.3. Вчена рада Університету приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом ректора Університету та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua.

5.4. Університет видає диплом доктора філософії державного зразка (опис бланку диплома затверджений Вченою радою Університету 03.02.2020, протокол №7).