Атестація докторів філософії 

за Тимчасовим порядком присудження ступеня доктора філософії № 167

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка атестація здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії» та "Порядку проходження документів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, які подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії" від 30 червня 2020 р. №12.

 

1 етап

Вимоги до рівня підготовки дисертації і наукової кваліфікації здобувача

 

1.1.  Дисертаційні роботи приймаються до розгляду за умови дотримання здобувачем  академічної доброчесності (технічна перевірка дисертації, монографії, за допомогою системи Unichek, здійснюється в к. 8 Наукової частини) (зразок заяви). Довідка про оригнальнсть дисертації Unicheck (зразок)
1.2.  Дисертація на правах рукопису має бути виконана відповідно до чинних вимог  МОН України  («Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» Наказ МОН України від 12.01. 2017 № 40)
1.3.  Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше, ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають осовний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:
–        не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які  входять до Організації Економічного Співробітництва та Розвитку та /або Європейського Союзу;
–        статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових видань України (їх кількість залежить від наявності інших публікацій; замість однієї статті може бути зарахована монографія або розділ монографії, опублікованої у співавторстві);
       Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого-третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.
1.4.  Відділ аспірантури профільного факультету/ інституту, після узгодження з Науково-консультаційним центром (заповнена форма для перевірки надсилається на електронну адресу: nkz_dovidka@ukr.net), надає здобувачеві академічну довідку про завершення (виконання) ним відповідної освітньо-наукової програми (зразок1 – академічна довідка). Обов'яково разом  академічною довідкою, здобувач надає скріншот з ЄДЕБО "Основні дані картки" за підписом зав.аспірантури
Увага !!! Реєстраційний номер та дата реєстрації академічної довідки є обовязковою у відділі аспірантури факультеті/інституту Університету.
1.5.  Науковий керівник (керівники) готує (готують) висновок з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання індивідуальних планів навчальної і наукової роботи, який засвідчує ступінь готовності дисертації аспіранта (ад’юнкта) до захисту. Висновок наукового керівника завіряється печаткою факультету/ інституту з обов’язковим проставленням дати (здобувачеві видається висновок наукового керівника у 2-х примірниках).

 


2 етап

Проведення попередньої експертизи кваліфікаційної наукової роботи


2.1. Здобувач ініціює проведення попередньої експертизи дисертації, звернувшись із письмовою заявою щодо підготовки висновку на ім'я голови вченої ради факультету/ інституту, де виконувалась дисертаційна робота (зразок 2). Також до засідання вченої ради факультету/ інституту подаються відомості про рецензентів (зразок 3).

2.2. Експертиза дисертації проводиться упродовж двох місяців із дня надходження заяви здобувача до Вченої ради факультету /інституту.

2.3. Вчена рада факультету/ інституту призначає двох рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та визначає фахову кафедру (кафедри) для проведення фахового (міжкафедрального) семінару.

2.4. Головуючим на засіданні фахового семінару можуть бути: декан факультету/ директор інституту, заступник декана факультету/ директора інституту з наукової роботи, завідувач профільної кафедри.

2.5. Рецензенти розглядають дисертацію та наукові публікації здобувача і за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, в якому також зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам п.10 Постанови Кабінету Міністрів України «Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у співавторстві (2 примірники).

2.6. Здобувач отримує висновок фахового семінару, який оформлюється за встановленим зразком як витяг з протоколу засідання фахового семінару, на якому обов’язково присутні не менше ніж 3 доктори наук зі спеціальності, з якої виконувалась дисертація, підписується головуючим на засіданні, рецензентами, затверджується проректором з наукової роботи і скріплюється печаткою Університету (перша сторінка).


3 етап

Утворення та затвердження разової спеціалізованої вченої ради


3.1. Здобувач подає заяву (зразок 4на ім'я голови вченої ради факультету/ інституту щодо утворення разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації за наявності позитивних висновків наукового керівника (керівників) та фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

3.2. Разова спеціалізована вчена рада (далі – Рада) утворюється зі спеціальності, з якої Університет має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

3.3. Склад Ради – голова, два рецензенти, два опоненти – визначається вченою радою відповідного факультету/ інституту та на підставі клопотання Університету затверджується МОН України.

3.4. Вчені, які пропонуються до складу Ради, повинні мати не менше трьох публікацій, опублікованих упродовж останніх п'яти років за науковим напрямом здобувача, з яких щонайменше одна – у виданнях, розміщених у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та/ або Web of Science Core Collection.

3.5. Ступінь доктора наук у складі Ради повинні мати щонайменше троє вчених (голова ради, один із рецензентів, один з опонентів).

3.6. Для утворення ради на підставі рішення вченої ради профільного факультету/ інституту, висновків наукового керівника і фахового семінару здобувач на електронну адресу phdaspirant@ukr.net  надсилається для перевірки заповнений файл phd.xlsx (зразок 7), (Зразок заповнення файлу), клопотання на ректора (зразок 5) (ліцензійний обсяг звіряти тут), відомості про персональний склад Ради (зразок 6), академічна довідка, скан-копія першої сторінки фахового семінару та витяг Вченої ради про утворення ради.

3.7. Після перевірки, для утворення ради здобувач приносить в НКЦ к.16 такі документи:

1) клопотання Університету про утворення Ради (зразок 5;

2) відомості про персональний склад Ради із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових публікацій (зразок 6);

3) копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів Ради.

4) Пластиковий швидкозшивач.

УВАГА!!! Згідно з розпорядженням МОН України, документи на створення рад приймаються в МОН до 10 грудня 2021 року! (розпорядження)

3.8. МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення щодо утворення і затвердження складу Ради, про що видається та оприлюднюється на сайті МОН України відповідний наказ (розділ «Атестація кадрів»).

 

 4 етап

Подання документів до разової спеціалізованої вченої ради, проведення захисту дисертації


4.1. Здобувач подає до Вченого секретаря НДЧ перелік документів, визначених п.16 Постанови Кабінету Міністрів України «Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії»:

1) Заява щодо проведення атестації здобувача в одному примірнику (зразок 8та

  • Довідка про оригнальнсть дисертації Unicheck (зразок)

 2) Копія першої сторінки паспорта громадянина України та закордонний паспорт (за наявності) або паспортного документа іноземця у двох примірниках, завірені в установленому порядку;

3) Копія диплома магістра (спеціаліста), завірений в установленому порядку. У разі, коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту у двох примірниках;

4) Копія свідоцтва про зміну прізвища або імені здобувача (у разі потреби) у двох примірниках;

5) Витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку у двох примірниках;

6) Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми (оригінал та копія);

7) Висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу в одному примірнику;

8) Висновок фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;

9) Витяг з протоколу Вченої ради про призначення рецензентів для проведення експертизи дисертаційного дослідження (один примірник);

10) Витяз з протоколу Вченої ради про утворення разової ради (один примірник);

11) Дисертація завірена в установленому порядку - в друкованому (один примірник) та електронному вигляді;

12) Анотація (два примірника);

13) Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку.

14) Перелік документів для нарахування коштів за опонування (табличка)

УВАГА!!! Для оформлення оплати праці голови та рецензентів здобувачеві необхідно
подати в к.№16 Наукової частини (Адміністративна будівля, вул. Л. Толстого, 14-А;  тел. 044/ 239-33-85) заповнену таблицю з даними.

      Перелік документів для  нарахування коштів офіційним опонентам:

1) заповнена таблиця з даними на офіційних опонентів,

2) ксерокопії ідентифікаційних кодів опонентів,

3) заяви офіційних опонентів та обов’язково виписка з банківськими реквізитами, що надається офіційному опонентові відділенням його банку.

Оригінали документів, що подаються до Ради відповідно до підпунктів 2-4 цього пункту, надаються Раді і після прийняття заяви повертаються здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому порядку.

4.2. Проректор з наукової роботи приймає рішення щодо подальшого порядку проходження, візуючи заяву здобувача.

4.3. Голова Ради приймає документи до розгляду, наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис.

4.4. У тижневий строк після прийняття документів до розгляду на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua розміщується:

1) повідомлення про прийняття дисертації до розгляду(Вчений секретар візує два екземпляра) (зразок 9 – форма повідомлення на сайт);

2) відскановий оригінал повідомлення про прийняття дисертації до розгляду у форматі .pdf;

3) анотація дисертації (зразок 10);

4) повідомлення для МОН України (зразок 11 – повідомлення до МОН України у форматі Word).

4.5. До МОН України надсилається повідомлення про прийняття дисертації до розгляду, яке розміщується на офіційному веб-сайті МОН третього робочого дня наступного місяця.

4.6. Упродовж тижня після прийняття документів до розгляду, голова Ради надає дисертацію та наукові публікації здобувача для вивчення опонентам.

4.7. У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають голові Ради підписані ними відгуки (у двох екземплярах), які реєструються в Науковій частині к. 16 не пізніше ніж за 10 робочих днів до захситу.

4.8. Після надходження до Ради відгуків опонентів члени Ради у робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації, яка призначається не пізніше ніж у тритижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента головою Ради. Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення прилюдного захисту дисертації наукова громадськість інформується про дату проведення захисту дисертації. Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua.

4.9. Не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації відповідальний працівник Науково-консультаційного центру розміщує на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua в електронному вигляді:

1) примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних);

2) висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;

3) відгуки офіційних опонентів, ЗАРЕЄСТРОВАНІ у к.16 Наукової частини.

4.10. Під час проведення захисту дисертації забезпечується аудіо- та відеофіксація. Запис засідання Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання. На засідання спеціалізованої ради дисертант готує: реєстраційну картку присутності (зразок), протокол голосування (зразок), бюлетні (зразок), проект рішення ради (зразок)

УВАГА!!! При проведенні захисту дотримувати порядку денного (Зразок)

УВАГА!!! Головам спеціалізованих разових рад по присудженню ступеня доктора філософії!

 Якщо засідання ради проводиться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу або в разі участі в засіданні одного із опонентів з використанням засобів відеозв’язкутаємне голосування проводиться з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність та ідентифікацію всіх учасників такого голосування. Програмне забезпечення (засіб) для проведення таємного голосування застосовується за рішенням ради, відповідно до абз. 7 п. 22 Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 (зі змінами від 21.10.2020 р. №979).

!!! ЯКЩО захист проводиться ONLINE, то Замість бюлетенів, готується скріншот голосування та протокол онлайн голосування (зразок), (зразок реєстраційної картки присутності), (Опис атестаційної справи до МОН) (Опис атестаційної справи в архів)

4.11. Після затвердження рішення Ради здобувач протягом 15 робочих днів готує пакет документів у двох примірниках (відповідний перелік подається у п.27 Постанови Кабінету Міністрів України «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії»). Один примірник атестаційної справи здобувача зберігається в Університеті, другий примірник – надсилається до МОН України ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ з дня захисту дисертації. (Опис атестаційної справи до МОН) (Опис атестаційної справи в архів

5 етап

Присудження ступеня доктора філософії

 

5.1. МОН України, на підставі рішення Атестаційної колегії, видає та розміщує на офіційному веб-сайті МОН України Наказ про затвердження рішення разової спеціалізованої вченої ради Університету.

5.2. Вчений секретар НДЧ, на підставі Наказу МОН України, готує документи про видачу диплома доктора філософії на Вчену раду Університету.

5.3. Вчена рада Університету приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом ректора Університету та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua.

5.4. Університет видає диплом доктора філософії державного зразка (опис бланку диплома затверджений Вченою радою Університету 03.02.2020, протокол №7).